• Digitalisering og sosial isolasjon. Verdig, trygg og meiningsfull alderdom 

      Runde, Gunhild Elisabeth Svennebø (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgåva er ein litterær studie som undersøkjer korleis utviklinga av digitaliseringa kan føre til sosial isolasjon i eldreomsorga. For å skape kunnskap kring problemstillinga er det nytta teori kring einsemd, ...