Show simple item record

dc.contributor.advisorSørbø, Jan Inge
dc.contributor.authorUlstein, Rebekka
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-04-23T08:57:02Z
dc.date.available2021-04-23T08:57:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2739291
dc.description.abstractDenne oppgåva har gjennom kvalitativ metode forska på spenningar i profesjonsidentiteten tilvernepleiaren. Fleire vernepleiarar erfarer at mange er usikre på kompetansen til vernepleiaren og kva vernepleiarar jobbar med. Helse- og omsorgssektoren møter mange utfordringar og talet på helse- og omsorgspersonell er ein av dei. Befolkninga aukar og det gjer også tilfelle av komplekse sjukdomsbilete og samansette diagnosar. Dette fører til størrekrav om kompetanse hjå vernepleiarar og andre helse- og omsorgspersonell. Samfunnet stiller også større krav til hjelpeprofesjonar sin evne til å handtere tenestebehovet, tverrprofesjonelt samarbeid og effektivisering. Oppgåva har primært søkt å fange opp korleis dei sju vernepleiarane erfarer sin eigenprofesjonsidentitet og korleis dei erfarer å nytte skjønn . Gjennom semistrukturert intervju av vernepleiarar fordelt på ulike arbeidsplassar, har denne oppgåva funne at vernepleiaren sinprofesjonsidentitet inneheld fleire spenningsforhold. Oppgåva set lys på erfaringane vernepleiarane har gjennom profesjonsteori og Lipsky (2010) sin teori om bakkebyråkrati. Konklusjonen er at i lys av profesjonsteori står vernepleiarprofesjonen i eit spenningsforhold mellom personleg identitet, kollektiv identitet og profesjonell identitet. Gjennom teorien om bakkebyråkrati kan vi sjå at vernepleiaren erfarer eit spenningsforhold mellom brukar og stat, ulike kunnskapslogikkar, autonomi og styring, skjønn og accountability, allmennmoral og profesjonsmoralnn_NO
dc.description.abstractAbstract: This thesis has explored tensions in the profession identity of social workers from different workplaces through qualitative research. Several social workers in Norway experience a lackof confidence in their competency pertaining to social work and the workplace. The health and care sector are facing several challenges, with the number of qualified personnel in thebranch being one of them. The population is increasing, and so is the number of illness anddiagnoses which are more complex. This has led to a greater demand on the competence and quality of services provided by healthcare and social workers, as well as their ability to handle the service needs, inter-professional cooperation and efficiency. This thesis has primarily focused on how social workers experience their professional identity along with their use of discretion. Through semi-structured interviews of social workers, distributed throughout a variety of workplaces, this thesis has found that several tensions exist within the profession identity of social workers. Using Lipsky’s (2010) theory about street level bureaucracy, this thesis illuminates the experiences and thoughts of seven social workers. To conclude, tensions exist between personal, collective and professional identities. Through Lipsky’s’ (2010) theory of street-level bureaucracy and theory of professions, it is also demonstrated that for the profession of social work there remains tensions between the recipient and the state, science with contradictory logic, tensions between autonomy and management, discretion and accountability, common ethics and professional ethicsen_US
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectvernepleierenb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectprofesjonnb_NO
dc.subjectbakkebyråkratinb_NO
dc.subjectfagleg skjønnnn_NO
dc.subjectfagkunnskapnb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectNPMen_US
dc.subjectstyringsskikknn_NO
dc.subjectdriftsansvarnb_NO
dc.subjectgovernanceen_US
dc.subjectaccountabilityen_US
dc.subjectsocial worker identityen_US
dc.subjectsocial worker professionalityen_US
dc.titleProfesjonsidentiteten til vernepleiarennn_NO
dc.title.alternativeKva for spenningar erfarer vernepleiarar i profesjonsidentiteten sin?nn_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.source.pagenumber125


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record