Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLanglo, Alf Ivar
dc.date.accessioned2021-07-01T07:17:25Z
dc.date.available2021-07-01T07:17:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762689
dc.description.abstractDenne oppgåva tek for seg heile saksgangen i ei barnevernssak, frå melding til tiltak, og korleis barnevernstenesta kan arbeide i eit resurrs og styrkeorientert perspektiv samt å nyttegjere seg av Uri Brofenbrenner sin bioøkologiske modell og resiliensperspektiv som eit teoretisk fundament. I 2019 mottok barnevernstenesta i Noreg 57998 bekymringsmeldingar og 46864 av meldingane enda med hjelpetiltak. Dette utgjer i overkant av 80 % av dei totale meldingane. Det finnast eit breitt spekter av hjelpetiltak og ulike kategoriar som barnevernstenesta nyttar seg av. Ein av desse kategoriane er tiltak for å styrkje utviklinga til barnet. Oppgåva har hovudfokus på kompenserande hjelpetiltak som besøksheim og økonomisk stønad som er mykje nytta som eit hjelpetiltak, og som har til hensikt å styrkje barnets utvikling. Av desse to hjelpetiltaka så utgjer besøksheim 23 %, og økonomisk stønad 27 % av dei totale hjelpetiltaka innan denne kategorien. Hjelpetiltaka er sett i lys av eit resiliensperspektiv og gjennom eit bioøkologisk perspektiv. Det er i gjennom denne teoretiske forankringa, i tillegg til forsking på feltet forsøkt å avdekkje korleis desse tiltaka kan utvikle resiliens hjå barn, og kva betydninga tiltaka kan ha i mikro- og mesosystemet til barnet og familien. Vidare blir det tematisert korleis ein kan finne treffsikre tiltak som kan gje positive endringar og halde over tid gjennom å identifisere risikofaktorar og beskyttelsesfaktorar, samstundes ein nyttar seg av eit resiliens og bioøkologisk perspektiv. Nøkkelord: resiliens, barnevern, hjelpetiltak, risikofaktor, beskyttelsesfaktor, besøkshjem, økonomisk støtte.en_US
dc.description.abstractAbstract This theisis will discuss the approach in a child welfare service case, from the moment of report to the interventions made, and how the child welfare service can work in a resourceful and strength-oriented perspective, as well as make use of Uri Brofenbrenner´s biological model and resilience-perspective as a theoretic foundation. In 2019 the child welfare service in Norway received 57988 reports on conscern for childeren, and 46864 of these reports resulted in compulsory intervention. This makes up approximately 80% of total reports to the child welfare services. There is a broad perspective of measures of different categories that the child welfare services makes use of. One of these categories are measures aimed at improving the child´s development. This theisis will focus mainly on compensatory measures, such as respite care and financial support, which are repetitively used by the child welfare services. Visiting homes and financial support make up 23% and 27%, respectively, within said category of child welfare services measures. They are brought to light by a resilience and bioecological perspective. It is through these theoretical changes, in addition to research within the field, that we discover how such measurements can develop resilience within a child, and what this will mean in the micro- and mesosystem of the child and its family. Further on, we will try to unravel how to find accurate interventions which will yield positive change, and persevere over time through identifying risk factors and protective factors, while at the same time make use of a resilience and bioecological perspective. Keyword: resilience, child welfare services, auxiliary measures, risk factor, protection factor, visiting home, financial support
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectresiliensen_US
dc.subjectbarnevernen_US
dc.subjecthjelpetiltaken_US
dc.subjectrisikofaktoren_US
dc.subjectbeskyttelsesfaktoren_US
dc.subjectbesøkshjemen_US
dc.subjectøkonomisk støtteen_US
dc.titleHjelpetiltak i barnevernet. Kompenserande hjelpetiltak i lys av eit resiliens- og bioøkologisk perspektiven_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel