Show simple item record

dc.contributor.authorBergsås, Amalie Silseth
dc.date.accessioned2021-07-01T07:24:33Z
dc.date.available2021-07-01T07:24:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762690
dc.description.abstractI denne oppgaven tar jeg for meg temaet barn som opplever vold i nære relasjoner, hvor jeg redegjør hvilke konsekvenser som preger de barna som er utsatt for vold i nære relasjoner og hvorfor det er viktig for en sosialarbeider med kompetanse om temaet i arbeidet med disse voldsutsatte barna. Oppgaven viser til at det er alt for mange barn og unge som blir utsatt for vold i nære relasjoner, det er derfor viktig å se på hvilke konsekvenser dette gir og vise til hvorfor kompetanse for de som skal arbeide med disse barna er viktig. For å svare på denne problemstillingen har jeg brukt teorier som er relevante for temaet, hvor jeg har gått nærmere inn på begrepet vold og vold i nære relasjoner. Jeg har også sett på teorier om tilknytning, traumer, toleransevinduet og traumebevisst omsorg. Jeg har også sett på teorien om at noen barn er resiliens selv om de har opplevd slike traumatiske hendelser, hvor jeg videre har gått inn på teorien om risiko- og beskyttelsesfaktorer. Jeg har valgt å skrive en teoretisk oppgave om temaet, hvor jeg har brukt funn fra artikler som viser til forskning på feltet og drøftet dette opp i mot de ulike teoriene som jeg har valgt å bruke. I diskusjonsdelen går jeg videre på å finne svar på mine tre forskningsspørsmål om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barnet i voldssituasjonen, hva som kan være langtidskonsekvenser av å oppleve vold i nære relasjoner og hvorfor det er viktig med kompetanse om vold, tilknytning og TBO i arbeidet med disse barna. Jeg har ut ifra drøftingen i diskusjonsdelen funnet ut at barn og unge kan få meget store konsekvenser av å leve med vold i nære relasjoner som påvirker både den fysiske og psykiske helsen videre i livet, og funnet ut at det er svært viktig med kompetanse om temaet for en sosialarbeider i arbeidet med disse barna for å kunne få kunnskap om volden tidligst mulig og hjelpe barnet på den beste måten.en_US
dc.description.abstractAbstract In this thesis I discuss the topic of children experiencing domestic violence, where I explain the consequences that characterise those children who are victims of domestic violence and why it is important for a social worker with expertise on the topic in the work with these children exposed to violence. The thesis points out that there are far too many children who are exposed to domestic violence, it is therefore important to look at the consequences this has for the children and show why Knowledge about the theme is important in the work with these children. To answer this issue, I have used theories that are relevant to the topic, where I have gone more into detail on the theme violence and domestic violence. I have also looked at theories of attachment, trauma, the tolerance window/ the developing mind and trauma informed care. I have also looked at the theory that some children are resilient even though they have experienced such traumatic events, where I have further gone into the theory of risk and protection factors. I have chosen to write a theoretical thesis on the topic, where I have used articles that refer to research in the field and discussed this against the various theories that I have chosen to use. In the discussion section, I go on to find answers to my three research questions about risk and protection factors for the child in the violent situation, what can be the long-term consequences of experiencing domestic violence and why it is important to have knowledge about violence, attachment and trauma informed care in the working with these children. Based on the discussion, I have found that children can suffer very large consequences from living with domestic violence that affects both physical and mental health further in life, and found that it is very important to have expertise on the topic for a social worker in working with these children in order to be able to gain knowledge about the violence as soon as possible and help the child in the best way. possible.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectvolden_US
dc.subjectnære relasjoneren_US
dc.subjecttilknytningen_US
dc.subjecttraumeen_US
dc.subjecttraumebevisst omsorgen_US
dc.subjectresiliensen_US
dc.subjecttoleransevinduen_US
dc.subjectlangtidskonsekvensen_US
dc.titleVold i nære relasjoner. Teoretisk oppgave om barn som har opplevd vold i nære relasjoneren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber33en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record