Show simple item record

dc.contributor.authorVolden, Ane Øien
dc.date.accessioned2021-07-01T07:34:01Z
dc.date.available2021-07-01T07:34:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762694
dc.description.abstractEt lovforslag om en ny rusreform skal opp til første behandling i Stortinget 3.6.2021. Forslaget innebærer en avkriminalisering av bruk, besittelse og erverv av illegale rusmidler til eget bruk, der reaksjoner på slike anliggender flyttes fra justis- til helsesektor. Et av aspektene Rusreformutvalget peker på i bakgrunnen for lovforslaget er stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting av rusmiddelbrukere. Hensikten med rusreformen skal derved fungere som en anerkjennelse av at rusproblematikk og ruslidelser er et helsemessig anliggende, over et strafferettslig anliggende. Det er antatt at strafforfølging også kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging. Oppgavens siktemål er å undersøke på hvilken måte den foreslåtte rusreformen vil ha en påvirkning på denne antatte stigmatiseringen. Undersøkelsen foregår gjennom en litteraturstudie. Basert på studier gjort på stigmatisering og sosial utstøting av personer med ruslidelser viser oppgaven til viktige resultater. Det redegjøres for kunnskap og teori om holdninger, stigmatisering, og holdningsendring. I forsøk på kunnskapstilegnelse av oppgavens siktemål anvendes Urie Bronfenbrenner sin økologiske modell for å strukturere og systematisere forskning på rusfeltet og sosialfaglig teori. Oppgaven belyser kompleksiteten i hvordan individer i samfunnet danner og endrer holdninger, og peker på sosial tilhørighet og økt kunnskap som to av de viktigste faktorene for hvorvidt forekomsten av holdningsendringer er mulig. Funn tilsier at muligheten for holdningsendring i mikrosystem vil være vanskelig å foreta seg dersom den sosiale tilhørigheten og identitetsfølelsen veier tungt i individets nærmeste miljø. Oppgaven viser likevel til at endringer i rettslige rammer på overordnet plan vil kunne ha en betydelig påvirkning på kulturelle holdninger og verdier som former samfunnet.en_US
dc.description.abstractAbstract A bill on a new drug reform will be up for its first reading in the Storting on 3.6.2021. The proposal entails a decriminalization of the use, possession and acquisition of illicit drugs for own use, where reactions to such matters are shifted from the justice to the health sector. One of the aspects the Drug Reform Committee points out in the background for the bill proposal is stigma, marginalization and social exclusion of illicit drug users. The purpose of the drug reform shall thereby function as a recognition that drug problems and desorders connected to illicit drug use are is a matter of health, over a criminal law matter. It is assumed that criminal prosecution may also have stood in the way of meeting the individual user with appropriate and adapted offers and follow-up. The aim of the thesis is to investigate in what way the proposed drug reform will have an impact on this assumed stigma. The study takes place through a literature study. Based on studies done on stigmatization and social exclusion of people with substance abuse disorders, the thesis shows important results. Knowledge and theory about attitudes, stigma and change of attitude are explained. In an attempt to acquire knowledge of the aims of the thesis, the ecological model created by Urie Bronfenbrenner is used to structure and systematize research in the field of illicit drugs and social science theory. The thesis sheds light on the complexity of how individuals in a society form and change attitudes, and points to social belonging and increased knowledge as two of the main factors that determine whether the occurrence of attitude changes is possible. Findings indicate that the possibility of a change of attitude at the micro level will be difficult to predict whether social belonging and the sense of identity weighs heavily in the individual's immediate environment. The thesis nevertheless points out that changes in the legal framework at an overall level could have a significant impact on cultural attitudes and values that forms society.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectrusreformen_US
dc.subjectavkriminaliseringen_US
dc.subjectlovforslagen_US
dc.subjectstraffen_US
dc.subjectstigmatiseringen_US
dc.subjectsosialt utstøtingen_US
dc.subjectholdningsendringen_US
dc.titleAvkriminalisering som holdningsarbeid. På hvilken måte kan holdninger mot rusavhengige endres som følge av den foreslåtte rusreformen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber35en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record