Show simple item record

dc.contributor.authorWærås, Ayla Charlotte Vold
dc.date.accessioned2021-07-01T07:42:37Z
dc.date.available2021-07-01T07:42:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762695
dc.description.abstractHver femte person innlagt på psykiatriske behandlingsinstitusjoner lider av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). En rekke studier har vist at personer med diagnosen EUPF møter stigma i hjelpeapparatet. Vi vet at stigmatisering kan medføre at brukere med diagnosen ikke får hjelp på lik linje med andre brukere, noe som videre kan føre til en forverring av symptomer og reduksjon av håp for bedring. Selv om det finnes mye forskning på stigmaet knyttet til EUPF fortsetter stigmaet å følge diagnosen, og blir sett på som et pågående problem både for mennesker med diagnosen og for tjenesteutøvere som har i oppgave å hjelpe dem. De siste tiårene har det vært økt fokus på å kunne bruke erfaringskonsulenter i hjelpeapparatet. Erfaringskonsulenter er personer som selv har vært brukere, pasienter eller pårørende innenfor hjelpeapparatet og gjennomgått en bedringsprosess. I denne studien var formålet å undersøke om bruken av erfaringskonsulenter kan bidra til å redusere stigmaet knyttet til EUPF innenfor hjelpeapparatet. Studien var en ren litteraturstudie. Studien tok først for seg hvilket stigma mennesker med diagnosen EUPF møter i hjelpeapparatet og hvilke konsekvenser det har for brukerne. Her er det verdt å merke seg at personer med EUPF ofte blir ansett som manipulerende fordi mange tjenesteutøvere tolker atferden til personene som bevisste prosesser som er innenfor deres kontroll. I tillegg fant studien at lidelsesuttrykkene kan medføre kraftige motoverføringsreaksjoner hos tjenesteutøvere. Det ble funnet svært lite forskning på konkrete tiltak for å redusere stigmaet knyttet til EUPF, men flere studier pekte på at økt grad av kunnskap om diagnosen og behandlingen kan være nyttig for å forbedre holdninger hos tjenesteutøvere, og kan bidra til at det blir lettere å se lidelsen for det den er, nemlig sterke følelsesuttrykk for uutholdelig smerte. I tillegg ble det påpekt at konktaktstrategier som består av likeverdighet og samarbeid kan være en lovende strategi. I undersøkelse av hvilken rolle erfaringskonsulenter har i psykisk helsevern ses rollen som håpsbærer som essensiell. Studien har funnet at bruk av erfaringskonsulenter kan være et tiltak som potensielt har stor nytteverdi i arbeidet med å redusere stigmaet knyttet til diagnosen EUPF i hjelpeapparatet.en_US
dc.description.abstractAbstract One out of five people admitted to a psychiatric institution suffers from borderline personality disorder (BPD). There is a consistent body of research stating that people with a diagnosis of BPD experience stigma within the mental health systems. We know that stigmatization can lead to clients with the diagnosis not receiving care on an equal footing as other clients, which can further lead to increased symptoms and reduction in hope for improvement. Although the stigma attached to BPD slowly is being addressed, it continues to follow the diagnosis and is considered to be an ongoing problem for both the people with the diagnosis and for the mental health professionals who are tasked with helping them. In recent decades, there has been an increased interest in the use of peer support workers within the mental health services. Peer support workers are people who themselves have personal experience of mental health problems and have gone through a recovery process. The purpose of this study was to examine whether peer support workers could contribute to reducing the stigma attached to BPD within the mental health systems. The study was a literature study. The study examined what kind of stigma people with a diagnosis of BPD encounter within the mental health services, and what kind of consequences it has for the clients. It is worth noting that people with BPD are often considered as manipulative due to service providers interpreting their behavior as conscious processes that are within their control. In addition, the study found that the symptoms of the disorder could contribute to powerful countertransference reactions in service providers. Very little research was found on specific measures to reduce the stigma attached to EUPF, although a lot of studies pointed out that increased knowledge of the diagnosis and care could be of benefit to improve attitudes among service providers. This could contribute to seeing the disorder as what it is, namely strong emotional expressions of unbearable pain. In addition, it was pointed out that contact strategies that consist of equality and cooperation could be a promising strategy. Through examining the role of peer support workers in mental health care, their role as bearers of hope is seen as essential. This study finds that the use of peer support workers can be a measure of potentially great benefit in the work of reducing the stigma attached to BPD within the mental health services.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectEUPFen_US
dc.subjectemosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelseen_US
dc.subjectstigmaen_US
dc.subjecterfaringskonsulenten_US
dc.subjecthjelpeapparaten_US
dc.subjectpsykisk helsevernen_US
dc.titleBærere av håpet. Erfaringskonsulenters bidrag til å redusere stigmaet knyttet til emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i hjelpeapparateten_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber40en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record