Show simple item record

dc.contributor.authorRunde, Cecilie Bjørneberg
dc.contributor.authorUlfstein, Anna
dc.date.accessioned2021-07-01T08:04:20Z
dc.date.available2021-07-01T08:04:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762701
dc.description.abstractVi ønsker med denne oppgaven å utvikle en økt forståelse for veilederrollen i ny arbeids- og velferdsforvaltningen, gjennom sentrale elementer innenfor sosialt arbeid. Veiledningsperspektivet kan sees i lys av Lipskys (2010) teori om bakkebyråkratiet, der rollen er i kontinuerlig endring etter hvert som politikere, samfunnet og forvaltningen endrer seg. Hovedtemaene er digitalisering, relasjon og skjønn blant profesjonsutøvere. I tillegg gir disse teoriene grunnlag for refleksjon over rollens ansvar og dilemmaer som en del av den offentlige tjenesteytelsen. Den empiriske delen av oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med fire erfarne og kunnskapsrike informanter fra to NAV-kontor innen veiledning. Sosialt arbeid er et praktisk utøvende fag og den kunnskapen som sosialarbeidere anvender i feltet, er verdifullt i arbeid med videre yrkesutøvelse. Informantene vi har snakket med opplever økt digitalisering og viser til krav om digital kompetanse i den arbeidsrettete brukeroppfølgingen. Det blir belyst forventinger fra samfunnet og den politiske agendaen har, for mål og resultatstyring i NAV. Videre tydeliggjør veilederne at de er et viktig verktøy i relasjon til brukere, for å kunne yte best mulig tjeneste for hver enkelt bruker. De opplever også utfordringer med å skape en relasjon med brukere over det digitale, ved at de står i skvis mellom lover og regler, og møte brukerens behov. Det kan oppstå et spenningsfelt mellom å ville hjelpe, men også å kontrollere brukerne på samme tid. Veilederne skal basere vurderingene sine på grunnlag av skjønn og i slike situasjoner kan de bruke kollegaveiledning som et godt hjelpemiddel, for å håndtere skvisene som kan oppstå på NAV-kontoret. Vi konkluderer med at veiledere står i et omfattende spenningsfelt mellom å prioritere hver enkelt brukers situasjon og forholde seg til lovverket som er utarbeidet i den gitte konteksten i NAV. Vi håper oppgaven kan gi nye og inspirerende tanker om veilederrollen på NAV-kontorene. Kanskje kan den også være nyttig for videre forskning. Nøkkelord: NAV, veilederrollen, digitalisering, relasjoner, skjønn, New Public Management, bakkebyråkrati, kompetanse, profesjonsutøver.en_US
dc.description.abstractAbstract In this project, we want to develop an increased understanding of the supervisor role in New labor and welfare administration, through key elements within social work. The guidance perspective can be seen in the light of Lipsky's (2010) theory of the street-level bureaucracy, where the role is in continuous change as politicians, society, and the administration change. The main themes are digitization, relations, and judgment among professionals. In addition, these theories provide a basis for reflection on the role's responsibilities and dilemmas as part of the public service. The empirical part of the thesis is based on qualitative interviews with four experienced and knowledgeable informants from the NAV office within guidance. Social work is a practical executive subject, and the knowledge that social workers apply in the field is valuable in work with further professional practice. The informants we have spoken to are experiencing increased digitization and refer to requirements for digital competence in work oriented user follow-up. Expectations from society and the political agenda have been highlighted, for goals and performance management in NAV. Furthermore, the guides make it clear that they are an important tool with users, to provide the best possible service for each user. They also experience challenges in creating a relation with users over the digital, in that they are caught between laws and rules, and meet the user's needs. There can be a field of tension between wanting to help, but also controlling the users at the same time. The supervisors must base their assessments based on judgment and in such situations, they can use peer guidance as a tool, to deal with the pinches that may occur in the NAV office. We conclude that supervisors are in a comprehensive field of tension between prioritizing each user's situation and relating to the legislation that has been prepared in the given context in NAV. We hope the assignment can provide new and inspiring thoughts about the role of supervisor at the NAV offices. Perhaps it can also be useful for further research. Keywords: NAV, the role of supervisor, digitization, relations, judgment, New Public Management, street-level bureaucracy, competence, and professional
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectNAVen_US
dc.subjectveilederrolleen_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.subjectrelasjoneren_US
dc.subjectskjønnen_US
dc.subjectNew Public Managementen_US
dc.subjectbakkebyråkratien_US
dc.subjectkompetanseen_US
dc.subjectprofesjonsutøveren_US
dc.titleRollen som NAV-veileder. Veilederens opplevelser og erfaringeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber37en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record