Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅrseth, Emma Lillevold
dc.contributor.authorOksnes, Johanne Hatlø
dc.date.accessioned2021-07-01T08:21:43Z
dc.date.available2021-07-01T08:21:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762706
dc.description.abstractI dagens samfunn stilles det høyere krav om å prestere, og ungdommer med ADHD har det lettere for å falle ut av skolesystemet. I dag er det gjennomsnittlig 1-2 elever i hver skole-klasse som har en ADHD-diagnose. Som følge av at disse ungdommene stiller svakere enn sine jevnaldrende, er det av betydning å undersøke hvordan det miljøterapeutiske arbeidet utføres. Dette har blitt undersøkt ved hjelp av teoretiske perspektiver om tilrettelegging, samarbeid med foreldre, toleransevindumodellen, selvbilde og selvverd samt mestring og tilhørighet. Hensikten med studien var å undersøke hvordan miljøterapeuten arbeider med ungdom med ADHD i skolen. Oppgaven er utført etter kvalitativ forskningsmetode, og det har blitt anvendt dybdeintervjuer av tre ulike miljøterapeuter med bakgrunn som sosionom og barnevernspedagoger. Datamaterialet som ble innhentet er analysert etter en abduktiv tilnærming, og forskningsprosjektet har fulgt reglene for personopplysninger etter NSD sine retningslinjer. Funnene viser at ungdommer med ADHD har utfordringer sosialt og faglig som varierer etter individuelle forskjeller. Arbeidsmetodene til miljøterapeutene tar derfor utgangspunkt i å styrke denne gruppens mulighet for mestring, utvikling og forutsetning for læring. Empirien viser også at samarbeid mellom hjem og skole baseres i stor grad på god kommunikasjon, åpenhet og det å være en pådriver for å fremme positivitet rundt ungdommen. Det diskuteres hvordan det å komme til kort sosialt kan påvirke den enkeltes selvbilde og selvverd, samtidig som konsentrasjonsproblemer er en problemstilling faglig. Videre diskuteres viktigheten av mestring, forutsigbarhet og tilrettelegging som sentrale arbeidsmetoder. Avslutningsvis diskuteres viktigheten av god informasjon mellom skole og hjem for å oppnå en god samarbeidsrelasjon, og at lærere har manglende kunnskap og forståelse for diagnosen. Det konkluderes med at miljøterapeutene arbeider ulikt med ungdom med ADHD som følge av diagnosens kompleksitet, men at arbeidet har et grunnleggende fokus på tilrettelegging, forutsigbarhet og mestring.en_US
dc.description.abstractAbstract Today there are higher demands to perform, and youngsters with an ADHD diagnosis have an easier time dropping out of the school system. There are on average 1-2 pupils in each school class who have an ADHD diagnosis, and as a result they don't reach up to their peers. It is therefore important to investigate how social workers perform their work. This has been done with the help of theoretical perspectives about facilitation, collaboration with parents, the tolerance window model, self-image and self-confidence as well as mastery and affiliation. The purpose of this study was to investigate how social workers practice their work with youngsters with ADHD in school. The thesis was performed according to a qualitative research method, and in depth interviews were used in meeting with three different social workers. The data material that was obtained has been analysed according to an abductive approach, and the research project has followed the rules for personal data in accordance with NSD´s guidelines. The data material shows that youngsters with ADHD have challenges socially and academically that vary according to individual differences. The work methods of the social workers are therefore based on strengthening this group’s opportunities for mastery, development and prerequisites for learning. Empirical evidence also shows that cooperation between home and school is largely based on good communication, openness and positivity around the youngsters. It is discussed how low social competence can affect the individual’s self-image and self-confidence, and how problems with concentration can be an academically challenge. Furthermore, the importance of mastery, predictability and facilitation as central work methods are discussed. Finally, the importance of good information between school and home to achieve a good working relationship is discussed, and that teachers lack knowledge and understanding of the diagnosis. The study concludes that social workers practise their work differently with youngsters with ADHD because of the complexity of the diagnosis, but the work initially focuses on facilitation, predictability and mastery.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectmiljøterapeuten_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjecttilretteleggingen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectforutsigbarheten_US
dc.titleUngdom med ADHD. En kvalitativ undersøkelse av miljøterapeuters erfaringer i ungdomsskolenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber40en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel