Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFolkestad, Guro
dc.date.accessioned2021-07-01T13:02:01Z
dc.date.available2021-07-01T13:02:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762854
dc.description.abstractTittelen på denne studien er «korleis ivareta dei minste barna når foreldra har utfordringar knytt til psykisk helse?» Formålet med studien var å få breiare kunnskap om korleis ein som kommunalt lågterskeltilbod kan arbeide med småbarnsfamiliar der foreldra har utfordringar til psykisk helse. Det er mange barn i Noreg som har foreldre med slike utfordringar, og det er naudsynt å kome tidleg inn slik familiane kan få hjelp slik det ikkje går ut over barnets utvikling. Eg har undersøkt Barneblikk familieteam som er eit lågterskeltilbod i Møre og Romsdal. Problemstillinga er: «korleis arbeidar Barneblikk familieteam for å ivareta barna, når foreldra har utfordringar knytt til psykisk helse?». I kunnskapsgrunnlaget ser vi på bakgrunn, forsking på feltet, førebygging, tverrprofesjonelt samarbeid, brukarmedverknad, meistring og myndiggjering og tilknytingsteori. Dette er ein kvalitativ studie og for å kunne greie å svare på problemstillinga vart det gjennomført dybdeintervju med to informantar tilsett i ulike kommune i Møre og Romsdal. Datainnsamlinga vart gjennomført over telefon og analysert deduktivt. Funna viser at mykje av arbeidet går på å observere samspel og tilknyting mellom barn og foreldre. Familiane som får ekstra støtte i frå Barneblikk har små barn og mange av barna har derfor ikkje eiga stemme. I arbeidet må ein ha fokus på å styrke foreldra å ha ei rosande tilnærming. Tverrprofesjonelt samarbeid er også sentralt for å sikre at barna vert ivaretatt på best mogeleg måte.en_US
dc.description.abstractAbstract The title of this study is "How to take care of the youngest children when parents have challenges related to mental health?" The purpose of the study was to gain a broader knowledge of how a municipal low-threshold service can work with families with young children when parents have challenges to mental health. There are many children in Norway who have parents with such challenges, and it is necessary to get in early so that the family members can get help so that it does not affect the child's development. I have investigated Barneblikk family team which is a low-threshold offer in Møre og Romsdal. The issue is: "How does Barneblikk's family team work to take care of the children, when the parents have challenges related to mental health?". In the knowledge base, we look at background, research in the field, prevention, interprofessional collaboration, user participation, mastery and empowerment and attachment theory. This is a qualitative study and in order to be able to answer the issue, an in-depth interview was conducted with two informants employed in different municipalities in Møre og Romsdal. The data collection was carried out over the telephone and analyzed deductively. The findings show that much of the work is spent observing interactions and connections between children and parents. Families who receive extra support from Barneblikk have small children and many of the children therefore do not have their own voice. In the work, they must focus on strengthening the parents to have a praiseworthy approach. Interprofessional cooperation is also central to ensuring that the children are taken care of in the best possible way.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectforeldreen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectsamspelen_US
dc.subjecttilknytningen_US
dc.subjecttverrprofesjonelt samarbeiden_US
dc.titleKorleis ivareta dei minste barna når foreldra har utfordringar knytt til psykisk helse?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber39en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel