Show simple item record

dc.contributor.authorAslaksen, Hannah
dc.contributor.authorAngvik, Karen Andrea Hegsethtrø
dc.date.accessioned2021-07-01T13:09:29Z
dc.date.available2021-07-01T13:09:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762857
dc.description.abstractSosialarbeidere står overfor nye utfordringer i dagens flerkulturelle samfunn. En del av disse utfordringene er knyttet til flerkulturelle barn som opplever motstridende forventninger fra storsamfunnet og familie. Denne oppgaven undersøker hvordan sosialarbeidere arbeider med flerkulturelle barn og unge som opplever krysspress. Hensikten med problemstillingen er å belyse måter å arbeide på for å hjelpe barn og unge i denne situasjonen. For å undersøke dette nærmere har vi samlet inn empirisk data gjennom dybdeintervju med fire sosialarbeidere. Datamaterialet vårt består av to minoritetsrådgivere, en programrådgiver og en miljøarbeider på ungdomsskole. Empirien ses i lys av teorier om sosialarbeideres kjernekompetanse, modeller for å forstå krysspress, makt, kulturforståelse og kulturkompetanse. Sosialarbeiderne har samme forståelse av hva krysspress er, men presset fortoner seg ulikt på de forskjellige arenaene. Noen omtaler krysspress som svært alvorlig, mens andre deler det inn i gradsforskjeller. Hovedutfordringen i arbeidet er knyttet til makt og kulturforskjeller. Det er viktig for dem å vise respekt for andres kultur og ikke støte noen. Samtidig mener de at kultur ikke kan være et hinder for å ta opp vanskelige temaer. Dette fører til dilemmaer, der de må ta skjønnsvurderinger og være kultursensitive. I arbeidet med flerkulturelle barn og unge som opplever krysspress, tar sosialarbeiderne i bruk en rekke ulike verktøy. Programrådgiver og miljøarbeider jobber hovedsakelig med konteksten gjennom å arbeide med familie, nærmiljø og klassemiljø. Minoritetsrådgivernes viktigste verktøy er individuelle samtaler med ungdom, der de hjelper dem med å finne ut av hva de ønsker for seg selv. Vi finner at det ikke er et entydig svar på hvordan sosialarbeidere arbeider med flerkulturelle barn og unge som opplever krysspress. De jobber individuelt og kontekstuelt, både forebyggende og i krysspressituasjoner. Synet deres på krysspress og hvilken arena de tilhører vil legge føringer for hvordan de arbeider.en_US
dc.description.abstractAbstract Social workers face new challenges in today's multicultural society. Some of these challenges are related to children from different ethnic backgrounds who experience conflicting expectations from society at large and their immediate family. This thesis examines how social workers work with multicultural children and youth experiencing intrapersonal conflict from cross-pressure. By further addressing this problem, we will find new ways to assist and work with children and young people in this situation. To further clarify this issue, we have collected empirical data through in-depth interviews with four social workers. Our data material is from in-depth discussions with two counselors for minorities, a counselor for refugees and a social worker at an upper secondary school. Current theories of social workers' core competence, models for understanding cross-pressure, power, cultural understanding and cultural competence will shed light on the empirical evidence. The social workers have a similar understanding of cross-pressure, but the pressure is manifested differently depending on arena. Some describe cross pressure as very severe, while others break it down into various degrees of seriousness. The main challenge in this work is the interrelation of power and cultural differences. For many, it is important to show respect for the culture of others and not offend anyone. At the same time, they believe that culture should not be an obstacle when addressing difficult topics. Having to make personal judgments and be culturally sensitive at the same time, often leads to dilemmas. The social workers use a number of different tools in their work with cross-pressure exposed multicultural children and youth. The counselor for refugees and the social worker at the upper secondary school work mainly within the sphere of family, local and classroom environments. Whereas, the counselors for minorities use one to one conversations to discover the specific needs and desires of the young people they assist. Our research has shown no straight-forward method as to how social workers work with cross-pressured children and youth. They work individually, contextually and proactively when handling cross-pressure situations. Often, their personal views and work experiences within cross-pressure forms the basis for their methodology and work.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectsosialarbeideren_US
dc.subjectflerkulturellen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectkrysspressen_US
dc.subjectmakten_US
dc.subjectkulturforskjellen_US
dc.titleFlerkulturelle barn og unge som opplever krysspress. Hvordan arbeider sosialarbeidere med flerkulturelle barn og unge som opplever krysspress?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber46en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record