Show simple item record

dc.contributor.authorEspeland, Henrik
dc.contributor.authorHansen, Ragnar Andreas Solheim
dc.date.accessioned2021-07-05T08:39:14Z
dc.date.available2021-07-05T08:39:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763305
dc.description.abstractHensikta med denne oppgåva er å skape kunnskap om korleis traumebevisst omsorg og brukarmedverknad påverkar kvarandre. Oppgåva baserar seg på eit empirisk studie og saman med teori og forsking om brukarmedverknad, traume, traumbasert omsorg, regulering, meistring og empowerment knytta i saman med funna. Brukarmedverknad er sentral i det sosial faglege feltet og det er lovfesta at brukara skal ha rett til medverknad i eiga behandling. Traumebevisst omsorg er mykje nytta i arbeid på barnevernsintuisjonar og ein viktig måte å forstå ungdom som har opplevd traume i livet. Dette kan virke som to heilt forskjellige ting, og det er gjort lite forsking på samanhengen mellom dei. Derfor er oppgåva si problemstilling; «Korleis påverkar brukarmedverknad og traumebevvist omsorg kvarandre?» Studien er eit fenomenologisk case-studie der det er henta inn informasjon frå eit kollektiv i Klokkergårdstiftelsen, gjennom djupneintervju med tre av dei tilsette. Materialet ble analysert gjennom induktiv metode. Brukarmedverknad og traumebevisst omsorg påverkar kvarandre i alle dei fire forskingsspørsmåla som er stilt, men det er ikkje alltid same påverking eller lik mengde. Brukarmedverknad bidreg til å finne ut kva minste inngrepa er for ungdommen og korleis dei oppleva måten utmagringar blir handtert av tilsette. Traumebevisst omsorg påverkar brukarmedverknaden i forhold til korleis ein legg til rette for dette og i møte kjem unge med traume. Utan den eine eller den andre hadde arbeidsmåten på institusjonen sett annleis ut, og dei spelar kvarandre gode og bidrar til eit betre behandlings tilbod på institusjon.en_US
dc.description.abstractAbstract The purpose of this bachelor thesis is to explore knowledge about how trauma informed care and user participation affects one another. The thesis is based on an empirical study, and by discussing the data in light of research focused on user participation, trauma, trauma informed care, regulation and empowerment. User participation is key in social work. It is statutory that all users should be given the option to participate in their own treatment. Trauma informed care is widely used in child welfare institution and is important way to understand youth who has experienced trauma in their life. These two ideas may not seem to have much in common at first, and there is not much research on the context between the two. The problem statement we have chosen for our theises is “How does user participation and trauma informed care affect one another”? The research is phenomenological case study where the information is gathered from an institution in Klokkergårdstiftelsen, through depth interviews with three informants. The material has been analyzed through an inductive method. User participation and trauma informed care affect each other in all the research questions who are asked, the affect they have on each other is not always equal or the same quantity. User participation contributes to the knowledge of least intervention for the youth and how they experience how the action is handled. Trauma informed care affects user participation with how the employees arrange user participation and how the meet the youth with trauma. Without each other, had the work methods in institutions been completely different. They strengthen each other and contributes to a better treatment option for the youth.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjecttraumeen_US
dc.subjecttraumebevisst omsorgen_US
dc.subjectbrukarmedverknaden_US
dc.subjectbarnevernsinstitusjonen_US
dc.subjectfenomenologisk case-studieen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.titleTraumatisert ungdoms sin medbestemmingsrett. Samanhengen mellom traumebevisst omsorg og brukarmedverknad på barnevernsinstitusjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record