Show simple item record

dc.contributor.authorVoldsund, Katrine
dc.date.accessioned2021-07-05T09:01:22Z
dc.date.available2021-07-05T09:01:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763314
dc.description.abstractDenne bacheloroppgåva undersøkjer korleis ein som miljøterapeut på ein barnevernsinstitusjon kan jobbe for å ivareta trusselutsett barn og ungdom plassert på kode 6. Oppgåva er eit bidrag til ikkje berre sosialarbeidarar, men til alle som står i arbeid med barn og ungdom der ein kode 6-plassering kan bli eit faktum. Eg har sett på korleis miljøterapi, sosial kontroll i sosialt arbeid og traumebevisst omsorg, samt tidlegare forsking, kan bidra til å belyse ein viktig og til tider krevjande oppgåve ein må stå i som miljøterapeut under ei slik plassering. Det vart brukt ein kvalitativ forskingsmetode for å finne svar på problemstillinga, ved å gjennomføre to dybdeintervju med sosialarbeidarar frå same arbeidsplass som har erfaring og kunnskap om feltet. Funna vart analysert og transkribert med bakgrunn i empirinær koding. Resultata viser at det til tider er store begrensingar ein må jobbe utifrå, og desse kan variere utifrå plassering og trusselnivå. Som tilsett på ein barnevernsinstitusjon er det forventa at ein er observant men held affektnivået sitt regulert når ein er ilag med barna og ungdommane. Vidare må ein vere ekstra kreativ med aktivitetar som følgje av begrensingane, samstundes som det blir viktig å vere ute i miljøet saman med dei. Ein skal også ha forståing for at det etterkvart kan bli lite givande for dei plasserte. Like viktig er det at miljøterapeutar er inkluderande og gode på relasjonsbygging. Det kan tenkjast at det er vanskeleg for barna og dei unge å halde seg skjult over lengre tid. Ein god eigenskap for miljøterapeutar i denne samanheng er å vere god på trøst. Miljøterapeutar må vere ekte og trygge vaksne rollemodellar som forstår at smerteuttrykka barna og ungdommane har er teikn på noko vanskeleg. Viktige verdiar å jobbe utifrå er empati, omsorg og forståing.en_US
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis explores how a milieu therapist can ensure the safety of children and youth prone to threats in child welfare institutions (code 6). This assignment is a contribution to everyone working with children and youth where a code 6-placement can become a reality. I have looked at how milieu therapy, social control in social work and trauma wise care, as well as former research, can show how important and sometimes difficult these types of issues can be while dealing with code 6. The method I used to solve the topic question, is a qualitative research interview. I conducted two in-depth-interviews with social care workers from the same workplace, who both have experience and knowledge with code 6. The studies were analyzed and transcribed with an empirical coding. The results show that there are restrictions one must work from, that sometimes can vary depending on the placements and level of threat. It is expected as an employee to be observant, and that you keep your own level of affect regulated when you work amongst the children. As a result of the restrictions, the milieu therapist has to be creative when it comes to activities, and it is also important to be in the environment along with the children. As the caregiver you will have to understand that it can be challenging for the children, and that it might get less rewarding after some time. It is also important to be including and that you know how to develop a good rapport. It is likely difficult for children to be kept away for a long time, making it crucial to be able to comfort them. Milieu therapists have to appear as genuine and authentic, and be role models who understand children’s ways of expressing pain. Empathy, caring and understanding are essential values that milieu therapists has to internalize as professionals.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectmiljøterapeuten_US
dc.subjecttrusselen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectkode 6en_US
dc.subjecttraumebevisst omsorgen_US
dc.subjectmiljøterapien_US
dc.subjectrelasjonen_US
dc.subjectrelasjonsbyggingen_US
dc.subjectrollemodellen_US
dc.titleEit utsett liv på kode 6. Korleis kan ein som miljøterapeut på ein barnevernsinstitusjon jobbe for å ivareta trusselutsett barn og ungdom plassert på kode 6?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record