Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHareide, Lisa
dc.date.accessioned2021-07-05T09:17:06Z
dc.date.available2021-07-05T09:17:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763325
dc.description.abstractBacheloroppgåva undersøkjer korleis ein kan bruke sosialfaglege tilnærmingar i arbeid med menneske med psykisk utviklingshindringar og angst. Dette er ei dobbeltdiagnose som blir lite lagt vekt på i offentlege debattar og det er viktig med meir fokus på denne psykiske lidinga blant brukargruppa. Personar med psykisk utviklingshindringar er ei gruppe som står i ein avmaktsposisjon og empowerment er ei tilnærming som blir brukt for å komme seg ut av denne situasjonen. Oppgåva undersøkjer brukaren sine moglegheiter til å innverke i si eiga angstbehandling samt korleis ein kan nytte myndiggjering i arbeide mot angsten. Dette er interessant å utforske fordi ein som sosialarbeidarar leggjar vekt på å la brukaren vere ekspert i sitt eige liv og at han/ho skal vere ein deltakar i arbeidet til eit felles mål. Det er ei teoretisk oppgåve og ved bruk av teoriane om brukarmedverknad og empowerment undersøkjer den korleis desse kjem til syne i ulike angstbehandlingar. Oppgåva tek utgangspunkt i dei ulike angstbehandlingane som blir brukt for denne brukargruppa der eksponeringsterapi, psykoedukasjon og avspenningsøvingar blir lagt mest vekt på. For å kunne bli myndiggjort kjem det fram i oppgåva at brukarane må oppleve kontroll over seg sjølv og angstsympotma. For å kunne oppnå denne kontrollen må hjelparane vere der å regulere kjenslene til brukaren og samarbeide om tiltak for å hindre kognitiv overbelasting.en_US
dc.description.abstractAbstract This bachelor thesis looks into how one can use psychosocial approaches and treatments when working with people with intellectual disabilities and anxiety. This is a double diagnosis that rarely gets focused on in public debates and it is important to focus on this mental illness in this user group. People with intellectual disabilities is a group of people that struggles with powerlessness and empowerment is an approach that can be used to get out of that situation. This thesis sheds light on the users of health services and their potential for participation and impact on their own case as well as how empowerment can be used to work with anxiety problems. This is interesting because we want as social workers to let the user be an expert in their own lives and be a participant in the work towards a common goal. It is a theoretical thesis and with use of theories about user participation and empowerment we will look into how these appear in different anxiety treatments. This project is based on the different anxiety treatments that’s being used in this user group and exposure therapy, psychoeducation and relaxation-exercises is the ones that are emphasized. The thesis comes to the conclusion that to become empowered the patients have to experience control over them selves and the anxiety symptoms. And to get this control the professionals have to be there to regulate their emotions and together come up with measures to stop cognitive overload.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectsosialfaglig tilnærmingen_US
dc.subjectpsykisk lidelseen_US
dc.subjectpsykisk utviklingshindringen_US
dc.subjectangsten_US
dc.subjectempowermenten_US
dc.subjectbrukarmedverknaden_US
dc.titleMenneske med psykisk utviklingshindring og angst. Korleis kan brukarmedverknad og empowerment nyttast i arbeid mot angst hjå personar med psykisk utviklingshindring?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber30en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel