Show simple item record

dc.contributor.authorMikalsen, Liv Nansy Aalen
dc.date.accessioned2021-07-05T09:22:51Z
dc.date.available2021-07-05T09:22:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763330
dc.description.abstractDet å få reguleringsstøtte i barndommen er med på å bygge opp evna til at barnet kan regulere seg sjølv. Derfor er det viktig at ein i ung alder får den reguleringsstøtta ein treng for å skape auka sjølvregulering. Barn og ungdom bruker mykje av tida si på skulen derfor er det viktig med gode reguleringsstøtter for barna på skulen også, spesielt dersom barnet ikkje får den reguleringsstøtta ein treng heimanfrå. Det er viktig å hjelpe alle elevar med reguleringsvanskar, uavhengig om dei har opplevd traume eller ikkje. Det er også barn som får smalt toleransevindauget fordi dei ikkje finn seg til rette på skulen, som vert utrygge av læraren eller av klassen. Problemstillinga er difor: På kva måte kan miljøterapeuten i skulen hjelpe elevar med manglande reguleringsevne til å oppnå auka grad av sjølvregulering? Oppgåva har ei teoretisk tilnærming, den ser på teori om dei tre grunnpilarane for traumebevisst omsorg, toleransevindauget og korleis ein skal tilnærma seg barn i lys av forsking på feltet. Det kan også nemnast at dei tre grunnpilarane hovudsakleg omhandlar barn som har opplevd relasjonstraume, men i denne oppgåva vil det bli sett lys på at ein også kan bruke denne tilnærminga i møte med barn med reguleringsvanskar. Dette er fordi begge kan sjå ut til ha ei utfordrande åtferd som kan virke spesiell for oss utanfrå. Oppgåva har også ei forskingsmessing tilnærming der ein går inn på aktivitet, barn med reguleringsvanskar og vaksne i møte med dei. Diskusjonskapittelet i denne oppgåva er delt inn i fire delar, ut frå forskingsspørsmåla som er blitt danna. Desse delane omhandlar korleis ein skal arbeide med eleven med reguleringsvanskar når ein er innafor, utafor og kjem tilbake i toleransevindauget sitt. Vi hevdar dermed at miljøterapeuten kan skape auka grad av sjølvregulering ved å vere ein trygg reguleringsstøtte for eleven ved å skape forståing og meistringsstrategiar saman med eleven.en_US
dc.description.abstractAbstract Co-regulation in the childhood can contribute to support the child`s ability to regulate themself. Therefore, it is important that the child from an early age do get the co-regulation that they need to develop their self-regulation. Children and youth spend a lot of time in school, and therefore, it is important that they receive necessary co-regulation in school, especially if the child do not experience the co-regulation that they need at home. It is important to help all pupils with problems in regard to regulation, whether they have experienced a trauma or not. Some children will have a small window of tolerance since they do not find their place in school and feel unsafe with their teacher and friends. My thesis statement will therefore be: In what way can a milieu therapist in school, help pupils that lack the ability to regulate themselves, to achieve a higher degree of self-regulation? This text has a theoretical approach; it investigates the three pillars of traumawise care, window of tolerance, and how to approach children according to research in the field. It should be mentioned that the three pillars of tolerance mainly deal with children who have experienced relational trauma. However, this text will highlight that one can use this approach also when approaching children who have problems with regulation - since from the outside, children in both cases can appear as having an abnormal unusual behaviour. Regarding research in the field, the text will address activity, children with problems with regulation, and how adults approach them. The discussion chapter is in four sections based on the research questions that have risen. These sections deal with how to work with children with problems with regulation - both when they are inside and outside their tolerance window, and when they eventually fall back into their window of tolerance. I will therefore argue that milieu therapist can create a higher degree of self-regulation within the pupil, by being a safe and reliant co-regulation that creates understanding and coping strategies together with the pupil.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectmiljøterapeuten_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectreguleringsstøtteen_US
dc.subjectreguleringsevneen_US
dc.subjecttoleransevinduen_US
dc.subjectsjølvreguleringen_US
dc.titleMiljøterapeut på skule. Terapeutisk oppgåve om å skape auka grad av sjølvregulering for elevar med reguleringsvanskaren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber34en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record