Show simple item record

dc.contributor.authorHjorthol, Synne Drege
dc.contributor.authorAndreassen, Karoline Opsjøn
dc.date.accessioned2021-07-05T11:03:49Z
dc.date.available2021-07-05T11:03:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763372
dc.description.abstractOppgavens tematikk bunner i opplæringsloven kapittel 9A, der retten alle elever har til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring er nedfelt. Skolens ansatte er etter loven pliktig til å arbeide kontinuerlig for et godt psykososialt miljø. Skolen er derfor ikke bare en faglig arena, men også et sted for elevenes sosiale utvikling og mestring. Med dette som utgangspunkt spisser oppgaven seg inn mot sosialarbeidere i barneskolen, og hvilke arbeidsmåter de bruker for å bedre det psykososiale miljøet. Oppgavens teoretiske perspektiver er hentet fra mentaliseringsteori, Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og tverrfaglig samarbeid. Vi har brukt kvalitativ forskningsmetode, og intervjuet fire sosialarbeidere ansatt i ulike barneskoler for å svare på problemstillingen. De teoretiske perspektivene vil derfor bli sett i lys av våre empiriske funn. I funn – og diskusjonsdelen vil en modell som illustrerer sosialarbeidernes ulike arbeidsfaser og tilhørende arbeidsmåter være sentral. Diskusjonen viser hvordan fokuset i sosialarbeidernes arbeidsmåter bidrar til en bred og helhetlig forståelse av elevers situasjon, og hvordan denne forståelsen er med på å påvirke det psykososiale miljøet på skolen. Det vil også bli presentert en forståelse av utfordringene sosialarbeiderne møter i yrkesutøvelsen sin. Disse elementene leder oss til en konklusjon om at sosialarbeidere kan bedre skolens psykososiale miljø ved å legge til rette for at elevene har gode forutsetninger for utvikling og trivsel. Elever har ulike utfordringer og behov, både faglig og sosialt. Dette gjør det nødvendig med individuelle hensyn, en helhetlig forståelse og aktiv, tilrettelagt hjelp. Dette oppsummerer essensen i sosialarbeidernes arbeidsmåter, som videre har positiv effekt både på individ - og gruppenivå.en_US
dc.description.abstractAbstract This thesis grounds in the educational law chapter 9A, where the right all pupils have to a good school environment that promotes health, wellbeing and learning is enshrined. The employees of the educational institution are bound by law to work continually for a good psychosocial environment. Schools are therefore not only an academic arena, but also a place for pupils’ social development and mastery. With this as a starting point, the thesis focuses on social workers in elementary school, and which working methods they utilize to enhance the psychosocial environment. The theoretical perspectives are taken from mentalization theory, Bronfenbrenners´ developmental ecological model and interdisciplinary cooperation. We have used a qualitative research method and interviewed four social workers employed in different elementary schools to answer our questions. The theoretical perspectives will therefore be seen in the light of our empirical data. A model that illustrates the social workers´ different work phases and working methods is central in the chapter where we present our data, as well as the discussion section. The discussion shows how the focus in social workers’ methods contributes to a broad and holistic understanding of pupils’ situations, and how this influences the psychosocial environment. An understanding of the challenges in the social workers professional practice will also be presented. These elements lead us to a conclusion that social workers can improve the schools´ psychosocial environment by making sure that pupils have the prerequisites for development and well-being. Pupils have different challenges and needs both academically and socially, which makes it necessary with individual considerations, a holistic understanding and active, adapted help. This sums up the essence of the social workers´ working methods, which have positive effect individually, but also in a group setting.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectbarneskoleen_US
dc.subjectpsykososialt miljøen_US
dc.subjectopplæringsloven_US
dc.subjectsosial tuviklingen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectsosialarbeideren_US
dc.titlePsykososialt miljø i barneskolen. En kvalitativ intervjustudie av sosialarbeideres arbeidsmåteren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber39en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record