Show simple item record

dc.contributor.authorSakshaug, Tina
dc.date.accessioned2021-07-05T11:10:57Z
dc.date.available2021-07-05T11:10:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763379
dc.description.abstractDette prosjektet undersøker utfordringer minoritetsungdommer står ovenfor knyttet en oppvekst på tvers av kulturer. Målet med prosjektet var å danne kunnskap og forståelse knyttet minoritetsungdommer sine utfordringer, slik at sosialarbeidere i møte med ungdommene kan tilby hjelp og støtte der det er behov. Dette vil videre skape et inkluderende samfunn med mindre fordommer og rasisme, og videre forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Prosjektet tar utgangspunkt i ungdomsserien «Lik Meg» hvor vi kommer tettere på karakteren Arin på 13 år. Hun vokser opp på tvers av det norske og muslimske miljøet, og derfor opplever et krysspress. Relevante tematikker fra ungdomsserien vil derfor bli satt i lys av teoriene roller, krysspress, marginalisering, dobbeltliv og identitet, og videre relevant forskning på minoriteter. På bakgrunn av dette undersøker prosjektet hvordan ungdomsserien «Lik Meg» kan bidra med å danne forståelse om minoritetsungdommer sine utfordringer knyttet balansen mellom ulike kulturer. Prosjektet ble foretatt ved hjelp av en kvalitativ innholdsanalyse med observasjon som utgangspunkt, og notater av alle relevante muntlige og skriftlige samtaler, kroppsspråk og handlinger ble nedfelt. Det kommer frem at karakteren Arin opplever et krysspress mellom familie og venner og videre prøver å finne en balanse mellom de ulike miljøene hun står overfor. På bakgrunn av dette kommer det frem at «Lik Meg» beskriver krysspress som en konsekvens av motstridende forventninger og roller, noe som videre kan føre til marginalisering blant minoritetsungdommer. Deretter kommer det frem at ungdomsserien belyser ulike løsninger på en balanse mellom flere kulturelle identiteter, noe som derav vil være individuelt for de enkelte minoritetsungdommene. Gjennom forskningen kommer en derfor frem til at ungdomsserien «Lik Meg» kan bidra med innsikt i minoritetsungdommer sitt miljø og komplekse hverdag, noe som videre kan gi bedre forståelse av deres utfordring knyttet til balansen mellom flere kulturer.en_US
dc.description.abstractAbstract This project researches the challenges minority youth face tied to growing among two cultures. The goal with the project was to provide knowledge and understanding based on the minority youth’s challenges, so that social workers that meet with the youth can provide help and support where it’s needed. This will further create an inclusive society with less bias and racism, as well as prevent negative social control and honor-related violence. The project is based on the teen show “Lik Meg” (Like me), in which we come closer to the thirteen yearold character Arin. She grows up between the Norwegian and Muslim environment and so experiences pressure on both sides. Relevant topics from the youth series will therefore be put in light of theories such as roles, cross-pressure, marginalization, double life and identity, and further relevant research on minorities. On the background, the project examines how “Lik Meg” can help to form an understanding of minority youth's challenges related to the balance between different cultures. The project was carried out using a qualitative content analysis based on observation, and notes of all relevant oral and written conversations, body language and actions were recorded. As it shows, the character of Arin experiences a cross-pressure between family and friends and further tries to find a balance between the different environments she finds herself in. On the basis of this, the youth series "Lik Meg" describes cross-pressure as a consequence of conflicting expectations and roles, which can further lead to marginalization among minority young people. The series sheds light on different solutions for a balance between several cultural identities, which will therefore be individual for each minority youth. Through the research, it is therefore concluded that the youth series "Lik Meg" can be used to form an understanding related to minority youth and their environment and complex everyday life, which can further provide a betterunderstanding of their challenge related to the balance between several cultures.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectminoriteten_US
dc.subjectminoritetsungdomen_US
dc.subjectsosialarbeideren_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectkrysspressen_US
dc.subjectkulturen_US
dc.title«Jeg vil vise respekt til mamma og pappa». En empirisk oppgave som belyser minoritetsungdommer sine utfordringer knyttet balanse mellom flere kultureren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber37en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record