Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRemøy, Anne-Karino_NO
dc.contributor.authorGjørvad, Inga Ladeno_NO
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-08-23T07:41:00Z
dc.date.available2021-08-23T07:41:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770658
dc.description.abstractSammendrag Denne masteravhandlingen belyser lærere og foresattes opplevelser av tilpasningen i skolen for ungdomsskoleelever med autismespekterforstyrrelser i koronatiden. Bakgrunnen for valg av tema er at det er mye forskning på tilpasning i skolen, men lite å finne om ungdom med autismespekterforstyrrelser i koronatiden. I tillegg er dette kunnskap som kan styrke min videre praksis som lærer og spesialpedagog. I prosjektet ønsket forskeren å utforske både lærer- og foresatteperspektivet, samt ha fokus på skolehverdagen til ungdomsskoleeelver med autismespekterforstyrrelser. Med bakgrunn i dette ble problemstilling som følger: Hvordan opplever lærere og foresatte tilpasningen av skolehverdagen for ungdom med autismespekterforstyrrelser i koronatiden? Studien innhentet dataene ved kvalitative intervjuer med en semistrukturert intervjuguide, hvor fenomenet utforskes gjennom et fenomenologisk- og hermeneutisk vitenskapsteoretisk perspektiv. Lærere og foresattes opplevelse av tilpasningen av skolehverdagen til ungdom med ASF i koronatiden har stått i fokus. Dataene ble samlet inn via digitale intervjuer med fire lærere og fire foresatte til ungdom med ASF i Norge. Studien benyttet en tematisk analysestrategi ved hjelp av Giorgis (1997) modell for fenomenologisk analyse i kombinasjon med den hermeneutiske sirkelen. Studien har benyttet tekstdata og et lite utvalg, som gjør at studiens funn bare er gyldige for deltakerne i studien. Samtidig er funnene et produkt av forskerens ferdigheter, kunnskaper og analytiske evner. Det tas i betraktning at resultatet kunne blitt et annet om studien ble gjennomført av en annen forsker. Lærere og foresatte viste et spekter av opplevelser, hvor hovedfunnene var at koronatiden har vært krevende for elevgruppen med ASF, med varierende opplæringstilbud, smittevernstiltak som gjennomgriper hverdagen, samt forekomst av nye rammefaktorer som påvirker elevenes relasjoner. Problematikken med å skape en følelse av trygghet i koronatiden med stadige skifter mellom gult og rødt nivå, har skapt uforutsigbarhet og lite oversikt. Elevenes sosiale og faglige læring og utvikling har vist igjen dette. Samt stiller koronatidens rammer nye krav til lærerens kompetanse i møte med både eleven og de foresatte.nob_NO
dc.description.abstractAbstract This master’s thesis examines how teachers and parents experience the facilitation of everyday school life for middle school pupils with autism spectrum disorders in the covid-19 period. There is a lot of research on facilitation in school, but there is little to be found on the impact of the covid-19 period on middle school pupils with ASF. What we do know, is that the period break with ordinary routines and limits social encounters. Both can be challenging for people with ASF for several reasons. Among other things it is already known that pupils with ASF are dependent on a school day adapted with structure, predictability and overview. Therefore, the main question is as follows: How do teachers and parents experience the facilitation of everyday school life for middle school pupils with ASF in the covid-19 period? The purpose of this study is to increase awareness of how covid-19 impact the facilitation on everyday school life for middle school pupils, and that increased awareness can lead to an understanding of the need for facilitation. The study is limited to middle school pupils with ASF. The research questions were explored through qualitative, semi-structured digital interviews. The informants are four teachers and four parents from Norway. The study is based on a phenomenological and hermeneutic approach. In the analysis of the data material,both deductive and inductive methods are used. Teachers and parents showed a range of experiences, where the main findings were that the corona period has been demanding for the pupils with ASF. Varying training options,infection control measures that permeate everyday life, and the occurrence of new framework factors that affect pupils' relationships. The problem of creating a feeling of security in thecovid-19-period with constant shifts between restrictions, has created unpredictability and little overview. The pupils' social and academic learning and development has reflected this. In addition, the framework of the corona period places new demands on the teacher's competence in accommodating both the students and the parents’ needs.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleFra rødt til gult lys i skolen. Ungdom med autismespekterforstyrrelser i koronatidennb_NO
dc.title.alternativeHvordan opplever lærere og foresatte tilpasningen av skolehverdagen for ungdom med autismespekterforstyrrelser i koronatiden?nb_NO
dc.title.alternativeHow do teachers and parents experience the facilitation of everyday school life for middle school pupils with ASF in the covid-19 period ?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.source.pagenumber129


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel