Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorOse, Marianne Solbjørg
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-02-08T10:16:48Z
dc.date.available2022-02-08T10:16:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977666
dc.description.abstractTemaet i denne oppgåva er kulturen ved skulen og arbeid med sårbare elevar i ei tidleg fase. Problemstillinga er: Korleis påverkar kulturen ved skulen arbeidet med sårbare elevar i ei tidleg fase? Undersøkinga er ein kvalitativ studie, bygd på datamateriale frå åtte intervju gjennomført i september 2021. Informantane kjem frå to ulike skular, og det er både rektorar og lærarar medi undersøkinga. Eg har undersøkt kva dei gjer og kva som påverkar arbeidet deira. Til slutt har eg sett på kva rolle rektor har ved skulen. Kulturen ved skulen har noko å seie for kva dei tilsette gjer og korleis dei tilsette arbeider og påverkar kvarandre. Med utgangspunkt i nasjonale grunnlagsdokument som opplæringsloven og Stortingsmelding6 (2019-2020), samt teori om kultur og leiing, så har eg forklart og drøfta viktige omgrep som sårbare elevar, tidleg innsats og kultur. Grunnlagsdokument og forsking på feltet viser at mange elevar er sårbare og at det er avgjerande å hjelpe desse så tidleg som mogeleg. Det har også vore interessant å undersøkje om kulturen ved skulen har noko å seie for arbeidet som vert gjort inn mot dei sårbare elevane. Studien viser at dei sårbare elevane finst overalt og det å oppdage dei tidleg er avgjerande for den enkelte elev, skulen og samfunnet elles. Alle elevar i den norske skulen har gjennom § 9A i opplæringsloven krav på eit trygt skulemiljø. Nasjonale myndigheiter set krav til skulane om eit profesjonsfagleg fellesskap der dei tilsette reflekterer og utviklar seg sjølv, kvarandre og skulen i ein felles retning. Rektor er viktig i dette arbeidet. Gode rektorar med rett kompetanse krevst for at skulen skal utvikle seg i ønskja retning. Det overordna målet er å hjelpe alle elevane i skulen slik at dei opplever meistring, tryggleik og er budd til livet som møter dei seinare.nn_NO
dc.description.abstractTemaet i denne oppgåva er kulturen ved skulen og arbeid med sårbare elevar i ei tidleg fase. Problemstillinga er: Korleis påverkar kulturen ved skulen arbeidet med sårbare elevar i ei tidleg fase? Undersøkinga er ein kvalitativ studie, bygd på datamateriale frå åtte intervju gjennomført i september 2021. Informantane kjem frå to ulike skular, og det er både rektorar og lærarar medi undersøkinga. Eg har undersøkt kva dei gjer og kva som påverkar arbeidet deira. Til slutt har eg sett på kva rolle rektor har ved skulen. Kulturen ved skulen har noko å seie for kva dei tilsette gjer og korleis dei tilsette arbeider og påverkar kvarandre. Med utgangspunkt i nasjonale grunnlagsdokument som opplæringsloven og Stortingsmelding6 (2019-2020), samt teori om kultur og leiing, så har eg forklart og drøfta viktige omgrep som sårbare elevar, tidleg innsats og kultur. Grunnlagsdokument og forsking på feltet viser at mange elevar er sårbare og at det er avgjerande å hjelpe desse så tidleg som mogeleg. Det har også vore interessant å undersøkje om kulturen ved skulen har noko å seie for arbeidet som vert gjort inn mot dei sårbare elevane. Studien viser at dei sårbare elevane finst overalt og det å oppdage dei tidleg er avgjerande for den enkelte elev, skulen og samfunnet elles. Alle elevar i den norske skulen har gjennom § 9A i opplæringsloven krav på eit trygt skulemiljø. Nasjonale myndigheiter set krav til skulane om eit profesjonsfagleg fellesskap der dei tilsette reflekterer og utviklar seg sjølv, kvarandre og skulen i ein felles retning. Rektor er viktig i dette arbeidet. Gode rektorar med rett kompetanse krevst for at skulen skal utvikle seg i ønskja retning. Det overordna målet er å hjelpe alle elevane i skulen slik at dei opplever The theme of this thesis is the culture at school and work with vulnerable children at an early intervention. The topic question is: How does the culture at school affect the work with vulnerable students at an early intervention? The survey is a qualitative study, based on data material from eight interviews conducted in September 2021. The informants come from two different schools and both principals and teachers are included in the survey. I have looked at what they do, what influences their work and finally I have looked at what role the principal has at school. The culture at school influences the employees in their work. Based on national basic documents such as the Education Act and Deposit report nr. 6 (2019-2020), as well as theory of culture and leadership, I have explained and discussed important concepts such as vulnerable students, early intervention and culture. Basic documents and research in the field show that many students are vulnerable and that it is crucial to help them as early as possible. It has been interesting to find out whether the culture at school has anything to say for the work towards vulnerable students. The study shows that vulnerable students are found everywhere and the early detection of them is crucial for the student, the school and society in general. Through section 9A of the Education Act, all pupils i Norwegian school are entitled to a safe school environment. National authorities set requirements for the schools for a professional community where the employees reflect and develop together. The principal is important in this work. Goodprincipals are required for school to take care of the students and the employees. The overall goal is to help all students in school so that they experience mastery, security and are prepareden_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleKorleis kulturen ved skulen påverkar arbeidet med sårbare elevar i ei tidleg fase. Ein kvalitativ studie om kultur og sårbare elevar i skulennn_NO
dc.title.alternativeKva vert vektlagt i arbeidet med sårbare elevar i ei tidleg fase? Kva påverkar arbeidet med sårbare elevar i ei tidleg fase? Kva er leiaren si rolle i arbeidet med dei sårbare elevane i ei tidleg fase?nn_NO
dc.title.alternativeKorleis påverkar kulturen ved skulen arbeidet med sårbare elevar i ei tidleg fase?nn_NO
dc.title.alternativeEi kvalitativ studie om korleis kulturen påverkar arbeidet med dei sårbare elevane i ei tidleg fasenn_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber87en_US
dc.relation.projectNSD 294850


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record