Show simple item record

dc.contributor.advisorJuuhl, Gudrun Kløve
dc.contributor.authorKvamme, Synne Hammer
dc.date.accessioned2022-08-25T08:40:09Z
dc.date.available2022-08-25T08:40:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013463
dc.description.abstractDenne fenomenologiinspirerte studien tar for seg temaet: anerkjennelse i norskfaget, og hvordan lærere arbeider med anerkjennelse knyttet til mestring og motivasjon i faget. Generelt sett handler anerkjennelse i stor grad om å anerkjenne et annet menneske, mens det å anerkjenne mestring blant annet handler om å se det dette mennesket kan, og hjelpe vedkommende til å mestre nye ferdigheter og ny kunnskap, for så å anerkjenne både innsatsen og resultatet. Min opprinnelige hypotese gikk ut på å se om det var en nedgang i anerkjennelse fra 1. til 7. trinn i barneskolen, da LK20 sin overordnede del vektlegger at skolen skal tilrettelegge slik at alle elever får tro på sin egen mestring (Kunnskapsdepartementet, Overordnet del - verdier og prinsipper, 2020, s. 16). Med utgangspunkt i denne hypotesen, støtter jeg meg til Throndsen (2011) som viser at elever mest på barnetrinnet blir tydeligere veiledet for å mestre, fortalt hva de mestrer og hva de må gjøre for å klare å mestre, enn elever på mellomtrinnet (s. 169 og 174). Denne hypotesen får ikke støtte av denne studien. Nøkkelbegrepene i studien er anerkjennelse, mestring, motivasjon, tilbakemelding og taus kunnskap. Problemstillingen er som følger; Hvordan definerer et utvalg norsklærere på 1. og 7. trinn fenomenet anerkjennelse, og hvilke forskjeller og likheter finner vi i lærernes fremgangsmåter for å vise anerkjennelse av elevers mestring og motivasjon i norskfaget? Anerkjennelse er et fenomen med bred betydning. Anerkjennelse er blant annet positive tilbakemeldinger i ulike former som kommuniseres gjennom ord og handlinger, og preges av sosiale relasjoner og samspill i møte med andre (Jordet, 2020, s. 25, 29 og 86). Alle elever trenger anerkjennelse for å vokse og utvikle seg både faglig og sosialt (Andreassen & Reichenberg, 2018, s. 264); (Jordet, 2020, s. 81 og 313). For å anerkjenne, må den som skal anerkjennes vite hvilke forventninger læreren har og hva hen allerede mestrer, slik at den faglige motivasjonen styrkes av lærerens betydningsfulle og støttende tilbakemeldinger (Throndsen, 2011, s. 171, 172 og 176). Resultatet viser norsklærernes enighet om at en stor del av det å anerkjenne er å sørge for at alle elever blir sett og hørt. Anerkjennelse blir sett på som viktig for trivsel, å bygge opp troen på seg selv og å kunne gi gode tilbakemeldinger. En ser av resultatet at det å anerkjenne elevers mestring og motivasjon har bakgrunn i 1. trinns- og 7. trinnslærernes ønske om å tilrettelegge for mestringsfølelse for å nå elevenes indre motivasjon og vektlegger da å kontinuerlig bygge opp og opprettholde en god lærer-elev-relasjon.en_US
dc.description.abstracthis phenomenology inspired study discusses the theme: recognition of mastery and motivation in the Norwegian course in primary school. Generally, recognition is mainly about recognizing another human being, while recognizing mastery mainly is about observing what that person can master on their own, and then help this person to master new skills and knowledge, and then again recognize their effort and result. My original hypothesis was that there are less recognition of mastery and motivation in seventh grade, than in first grade, even though the Norwegian schools are required to adapt the lesson for the student’s beliefs in their mastery (Ministry of Education and Research, 2020, p. 16). Based on this hypothesis I find that Throndsen`s (2011) findings about the falling level of guidance to the student`s mastery level, to what they can master alone, and to what they must do to be able to master the skills in question (p. 169 og 174). This hypothesis is disconfirmed in this study . Key words in this study are recognition, mastery, motivation, feedback, and silent knowledge. The issue in this study is the following; How does a selection of first and seventh grade teachers in the Norwegian course define the phenomena recognition, and in what way does the approach vary in the work of recognizing student`s mastery and motivation in the Norwegian course? Recognition is a phenomenon with a wide range of meaning attached to it. Recognition is, among other things, different kinds of positive feedback, is communicated through words and actions, and is influenced by social relations and interactions with others (Jordet, 2020, p. 25, 29 og 86). Everyone needs recognition to grow and evolve, both professionally and socially (Andreassen & Reichenberg, 2018, p. 264); (Jordet, 2020, p. 81 og 313). To be able to recognize, the person who`s recognized must gain the knowledge of the teacher`s expectations and what the student already master, so the professional motivation is strengthened by the teacher`s meaningful and supporting feedback (Throndsen, 2011, p. 171, 172 og 176). The result shows that the teachers agrees that a significant part of recognition is to make sure that all students is seen and heard. This phenomenon is seen as important for the student`s well-being, for building the student`s beliefs in themselves and for being able to give good feedback. One can see in the result that recognizing students’ mastery and motivation is based on the first and seventh grade teacher’s opportunities to adapt for the feeling of mastery to reach the students` inner motivation and emphasizes to continually building up and maintain a good teacher-student relationen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Volsaen_US
dc.subject.otherFeedback (Response)en_US
dc.subject.otherStudent Motivationen_US
dc.subject.otherSelf Efficacyen_US
dc.subject.otherTeacher Student Relationshipen_US
dc.subject.otherMastery Learningen_US
dc.subject.otherStudent Empowermenten_US
dc.subject.otherNorwegianen_US
dc.subject.otherNative Languageen_US
dc.subject.otherLanguage Artsen_US
dc.subject.otherClassroom Environmenten_US
dc.subject.otherElementary Educationen_US
dc.subject.otherGrade 1en_US
dc.subject.otherGrade 7en_US
dc.subject.otherRecognition (Achievement)en_US
dc.titleAnerkjennelse i norskklasserommet. Lærerens arbeid med anerkjennelse av elevers mestring og motivasjon i norskfaget i barneskolenen_US
dc.title.alternativeHow does a selection of first and seventh grade teachers in the Norwegian course define the phenomena recognition, and in what way does the approach vary in the work of recognizing student`s mastery and motivation in the Norwegian course?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.source.pagenumber86en_US
dc.description.localcodeMGL1-7en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record