Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVattøy, Kim-Daniel
dc.contributor.authorØren, Kevin Fiskaa
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-09-02T10:10:01Z
dc.date.available2022-09-02T10:10:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015363
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne studien har vært å se nærmere på hvordan engelsklærere på mellomtrinnet opplever sitt arbeid med underveisvurdering for å fremme lærelyst hos elevene. Lærelyst er et nytt begrep i opplæringsloven og har blitt innført som et krav alle lærere må oppfylle i arbeid med underveisvurdering. På bakgrunn av dette er underveisvurdering for lærelyst et relativt nytt forskningstema i Norge, og bakgrunnen for denne masterstudien er å bidra med forskning innenfor dette feltet. Masterstudien har tatt utgangspunkt i problemstillingen: «Hvordan opplever et utvalg lærere arbeid med underveisvurdering for at elevene skal oppleve lærelyst i engelskundervisningen på mellomtrinnet?» I denne studien har det blitt gjennomført et kvalitativt intervju av tre engelsklærere som jobber på mellomtrinnet. Datamaterialet består av tre transkripsjoner av de tre intervjuene som har blitt analysert og drøftet for å belyse problemstillingen. Denne studien finner at engelsklærerne opplever at gjennom underveisvurdering får de tilpasset undervisningen til elevene, noe som fører med seg lærelyst. Videre oppleves det som viktig at tilbakemeldingene som blir gitt til elevene bør være gode, konkrete og positive for at de skal fremme lærelyst. I tillegg blir motivasjon og mestring pekt på som viktige begreper innenfor lærelyst og at underveisvurderingen og undervisningen bør tilrettelegges for at elevene sin motivasjon og følelse av mestring skal være ivaretatt i engelskfaget. Funnene i studien viser at det gjøres ved å bygge på elevene sine interesser og blir tilpasset elevene sine faglige nivå. Til slutt blir det at elevene tør å snakke engelsk og prøve og feile trukket frem som en viktig faktor for elevene sin motivasjon og mestring, som igjen påvirker lærelysten i engelskfaget. enb_NO
dc.description.abstractAbstract The purpose of this master thesis has been to investigate how English teachers in years 5-7 experience their own work with formative assessment to enhance the pupils’ desire to learn. Desire to learn is a new term in the Education Act and has been introduced as a requirement that every teacher must fulfil in working with formative assessment. Because formative assessment for pupils’ desire to learn is a relatively new research topic in Norway, the purpose of this master’s thesis is to contribute with research in this field. The main objective of this master’s thesis is to explore: “How does a selection of teachers experience their own work with formative assessment to support that the pupils experience a desire to learn in the English teaching classroom in the years 5-7?” Qualitative interviews have been conducted with three English teachers that all work in the years 5-7. The data collected consists of three interview transcriptions, transcribed from the three different interview recordings which have been analysed and discussed to cast light on the thesis issue. This thesis finds that the English teachers experiences that they manage to adjust the teaching through formative assessment, which leads to a desire to learn for the pupils. The teachers also experience that the feedback they give the pupils, should be good, specific and positive to enhance a desire to learn. Motivation and a sense of accomplishment were also pointed at as important terms when it comes to a desire to learn and formative assessment, and that the teaching should be facilitated to ensure that the pupils feel motivation and a sense of accomplishment. The findings in this thesis shows that this could be done by including the pupils’ interests and by adjusting the teaching material to the pupils’ levels. Finally, it is pointed to the pupils’ ability to dare and speak English, and to try and fail is an important factor for the pupils’ motivation and sense of accomplishment and that it again affects the pupils’ desire to learn.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleUnderveisvurdering for lærelyst i engelskundervisningen på mellomtrinnet. Et utvalg lærere sin opplevelse av arbeid med underveisvurdering for å fremme lærlyst.nb_NO
dc.title.alternativeHvordan opplever et utvalg lærere arbeid med _USunderveisvurdering for at elevene skal oppleve lærelyst i engelskundervisningen på mellomtrinnet?nb_NO
dc.title.alternativeHow does a selection of teachers experience their own work with formative assessment to support that the pupils experience a desire to learn in the English teaching classroom in the years 5-7en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderForfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber72en_US
dc.relation.projectNSD : 895766
dc.description.localcodeMAGLU 5-10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel