Show simple item record

dc.contributor.authorAker, Tone Kristin
dc.date.accessioned2022-11-15T09:31:58Z
dc.date.available2022-11-15T09:31:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3031837
dc.description.abstractDenne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge medlemmene av organisasjonen Fagpressen og deres nettpublikasjoner. Fagpressen er overordnet en stor og heterogen gruppe fag- og kunnskapsorienterte nisjepublikasjoner som utspringer historisk av tradisjoner fra opplysningstiden og organisasjonssamfunnet. Pressegruppen har gjennomgått en journalistisk profesjonaliseringsprosess de senere år, en utvikling som har likhetstrekk med dagspressens løsrivelse fra partiene. Fagpressen kan anses som et svakt, heteronomt felt som låner journalistikkens symbolske kapital. Som aktør innen pressefeltet har de hatt rollen som utfordrere. Krisen innen mediefeltet som fulgte digitaliseringen svekket dagspressen, mens fagpressen på flere måter har kommet styrket ut. Det kan ikke ses mange nye nettpublikasjoner som følge av digitaliseringen. Hovedtendensen er snarere at papirpublikasjonene har fått en nettutgave. Papirutgavene står stadig sterkt og er ikke i umiddelbar fare for å bli erstattet av digitale utgaver. På nett har de i forveien svært heterogene publikasjonene blitt enda mer sammensatt. Utviklingen som følge av digitaliseringen kan ikke avgrenses til en enkeltstående tendens, men halvdelen av publikasjonene beskriver seg selv som nettaviser. De fleste er små og publiserer lite, kun en liten andel publiserer mye. Nettavisene publiserer mer enn de andre publikasjonstypene. Litt under halvdelen av publikasjonene retter seg hovedsakelig mot en form for allmennhet. Utgiverne fremstår også som en stabil gruppe. Tre fjerdedeler av nettpublikasjonene er organisasjonstilknyttet, resten er organisasjonsuavhengige. Hovedparten av fagpresseredaksjonene er små, samtidig er spennet stort. Fagpressens økonomi fremstår relativt solid, og pressegruppen har, vurdert på bakgrunn av svarene på denne spørreundersøkelsen, ikke opplevd samme dramatiske konsekvenser av digitaliseringen som dagspressen. For de organisasjonstilknyttede publikasjonene er medlemsskap og overføring fra eier de viktigste inntektskildene, mens annonser og tegnet abonnement er de viktigste for de organisasjonsuavhengige. Det kan ses en sammenheng mellom betydningen av økonomisk bidrag fra eier og opplevde forsøk på å påvirke redaksjonelle beslutninger.en_US
dc.description.abstractAbstract It is the aim of this study to map the members of the press organization Fagpressen and their online publications. The specialized press, sometimes referred to as the "trade press", is generally a large and heterogeneous group of knowledge-oriented niche publications that originate historically in traditions from the Enlightenment and the organizational society. The press group has undergone a journalistic professionalization process in recent years, a development that has similarities with the Norwegian daily press` secession from the political parties. The specialized press can be regarded as a heteronomous field that borrows the symbolic capital of journalism. As actors in the press field, they have had the role of challengers. The crisis in the media field that followed digitalization, resulted in severe challenges for the daily press, but led to a relatively stronger position for the specialized press. The study shows that not many new online publications can be seen as a result of digitalization. Rather, existing paper publications have been supplemented with an online edition. Paper editions still have a strong position and are not in immediate danger of being replaced. On the Internet, the already very heterogeneous publications have become even more complex. The results of digitalization cannot be limited to one single trend, but half of the publications describe themselves as online newspapers. Most are small with a low publishing frequency, but a few are large online publications. Online newspapers publish more than the other types of publication. About half of the publications are mainly aimed at a part of the public or the public in general, not just a group of members. The specialized press´ economy is relatively stable, and the press group has, judging from the findings not experienced the same dramatic consequences of digitalization as the daily press. For the organization-affiliated publications, membership fees and financial transfers from their owners are the most important sources of income, while advertisements and subscriptions are the most important sources of income for the independents. A connection can be seen between the importance of financial contribution from the owner and perceived attempts to influence editorial decisions.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.titleFagpressen på netten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber139en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record