Show simple item record

dc.contributor.authorNesvik, Silje Brusdal
dc.date.accessioned2023-07-05T11:27:43Z
dc.date.available2023-07-05T11:27:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076069
dc.description.abstractFøremålet med denne studien har vore å sjå nærare på korleis livsmeistring blir arbeida med i møte med litteratur i læreverket Norsk 5. Livsmeistring er eit nytt omgrep i læreplanen etter Fagfornyinga, og er ein del av kjerneelementet folkehelse og livsmeistring. Skulen er ein arena kor elevane kjem for fagleg utvikling, men også for å utvikle seg som ein sosial deltakar i samfunnet. Litteratur er ein sentral del av norskfaget, og har eit stort potensiale. Med dette som bakgrunn ønskja eg gjennom denne masterstudien å sjå nærare på korleis det vert arbeida med livsmeistring i møte med litteratur i eit læreverk i norsk. Masterstudien har difor tatt utgangspunkt i problemstillinga «På kva måte vert det i læreverket Norsk 5 lagt til rette for utvikling av livsmeistring hos elevane i møte med litteratur?» I denne masteroppgåva har det blitt gjennomført ei kvalitativ dokumentanalyse av læreverket Norsk 5 med tilhøyrande lærarrettleiing. Datamaterialet har vidare vorte nytta til å svare på problemstillinga. Studien finn at læreverket legg opp til både eksplisitt og implisitt livsmeistring. Særleg knytt til livsmeistring har læreverket fokus på tekstar som synleggjer følelsar, kommunikasjon og relasjonar. I tillegg møter elevane saktekstar og multiple tekstar, kor målet er at elevane skal øve på å møte tekstar med motstand. Følgjande er læreverket opptatt av at oppgåvene til litteraturen er viktige for læringsutbyttet til elevane. Oppgåvene legg opp til at elevane må ta utgangspunkt i teksten og sjå den i lys av eigne erfaringar og tankar. I tillegg stimulerer oppgåvene til refleksjon og samarbeid gjennom rollespel, diskusjonar og dialog. I sum kjem livsmeistringsperspektivet til syne på varierte måtar i møte med litteraturen.en_US
dc.description.abstractAbstract The purpose of this master’s thesis has been to take a closer look at how literature can contribute to develop the students’ life skills. Life skills is a new term in the curriculum after the curriculum reform in 2020. The term is a part of the core element public health and life skills. The school is an arena where the students come to learn new things, but also to develop as a social participant in society. Literature is a big part of the Norwegian subject and has great potential. With this as a background, through this master’s thesis I wish to take a closer look at how the textbook Norsk 5 is using literature to contribute to develop the students’ life skills. This study is looking closer at the question: «In what way does the textbook Norsk 5 facilitate the development of life skills through literature?» In this master’s thesis I have conducted a qualitative document analysis of the Norsk 5 textbook and the associated teacher’s guidance. The data material has been used to answer the question the study has been based on. The study finds that the textbook provides for using literature both explicit and implicit in developing life skills. In particular, the textbook focuses on literature that portrays emotion, communication, and interpersonal relationships. In addition, the students meet factual texts and multiple texts that are dealing with the same topic, where the aim is for the students to practice encountering texts critically. The textbook also emphasize the importance of working with specific tasks when reading a text. In connection with developing life skills, Norsk 5 wants the students to connect their own experiences to the texts, in addition to reflect and collaborate through role-playing, discussion and dialogue. In summary, the students are developing their life skills in various ways through literature.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectlæreverken_US
dc.subjectnorsken_US
dc.subjectlivsmeistringen_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.titleLitteratur som inngang til livsmeistring. Ein litteraturdidaktisk studie om korleis læreverket Norsk 5 legg til rette for elevane si utvikling av livsmeistring i skulen i møte med litteraturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record