Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBolme, Ammy
dc.date.accessioned2023-07-07T08:12:23Z
dc.date.available2023-07-07T08:12:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077034
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker om det er en sammenheng mellom norske elevers bruk av engelsk utenfor skolen, (extramural engelsk) og deres motivasjon og holdninger til engelskfaget. Studien bruker en mixed methods metode, og kombinerer kvantitative data fra spørreskjemaer med kvalitativ innsikt samlet gjennom to fokusgrupper. Valget av metode vil gjøre det mulig å besvare oppgavens forskningsspørsmål som er: I hvilken grad tilsvarer bruk av engelsk utenfor klasserommet elevens motivasjon og holdning til engelskfaget. Valget av deltakere var fra to distriktsskoler i Norge. Den kvantitative fasen innebar å innhente data ved bruk av to spørreskjemaer for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen om deres engelskaktiviteter utenfor klasserommet og deres motivasjonsnivå. Den kvalitative fasen besto av to fokusgrupper fra ungdomsskolen, denne åpnet for en mer dypere innsikt i elevenes erfaringer og perspektiver, som påvirker deres motivasjon for å lære engelsk. Forskningen avdekker flere hovedfunn. Ett av hovedfunnene viser at en betydelig andel av norske elever bruker mer enn halvparten av tiden sin på digitale plattformer ved frivillig eksponering av engelskspråket. Det andre hovedfunnet var at de mest brukte språkferdighetene elevene brukte var å lytte og snakke engelsk på forskjellige sosiale medier. I tillegg ble det oppdaget en positiv sammenheng mellom elevers bruk av engelsk utenfor klasserommet og elevers motivasjon til å bli flinkere i engelsk. Disse resultatene understreker viktigheten av å anerkjenne engelskaktiviteter utenfor klasserommet som en viktig faktor når det gjelder elevers motivasjon til å lære engelsk. Ved å anerkjenne og bygge på elevenes eksisterende engelskferdigheter, kan lærere øke klasseromsengasjementet og fremme et mer motivert læringsmiljø. Disse funnene bidrar med verdifull innsikt for engelsklærere som ønsker å optimalisere engelskspråklig klasseromsundervisning og bedre tilpasse engelskfaget med elevenes preferanser og motivasjoner.en_US
dc.description.abstractAbstract This masters thesis investigates if there is a relationship between Norwegian students extramural English activities and students' motivation and attitudes towards English classroom practice. The study uses a mixed methods approach, combining quantitative data from questionnaires with qualitative insights gathered through focus groups. The choice of method will make it possible to answer my thesis’ research question which is: To what extend extramural English corresponds to students’ motivation and attitude toward English classroom practice. The choice of participants was two schools in rural part of Norway, where the quantitative phase involved administering questionnaires to late primary and lower secondary school students, gathering data on their extramural English activities and levels of motivation. The qualitative phase consisted of two focus groups from lower secondary school, allowing for in-depth exploration of their experiences and perspectives that affects their motivation in learning English. The research findings reveal several main findings where a significant proportion of Norwegian students dedicate more than half of their time spent on digital platforms by exposing themselves voluntarily to English-related activities. The other main finding was that listening and speaking emerged as the most frequently utilized language skills during these extramural activities. Additionally, a positive correlation was discovered between the frequency of extramural English engagement and students' motivation levels within the classroom context. These results underscore the importance of recognizing extramural English activities as an important factor when it comes to students’ language learning. By acknowledging and building upon students' existing extramural language practices, teachers can enhance classroom engagement and foster a more motivated learning environment. These findings contribute valuable insights for English teachers seeking to optimize English language classroom instruction and better align classroom practices with students' preferences and motivations.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectextramural engelsken_US
dc.subjectandrespråken_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectL2 Motivational Self Systemen_US
dc.subjectL2MSSen_US
dc.subjectspråkidentiteten_US
dc.subjectglobalt språken_US
dc.titleExtramural English and students’ motivation. A Mixed Methods Study on Norwegian Students’ Motivation and Attitude Toward English Classroom Practiceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber99en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel