Show simple item record

dc.contributor.authorMyklebust, Ida Cathrin
dc.date.accessioned2023-07-13T13:07:23Z
dc.date.available2023-07-13T13:07:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078588
dc.description.abstractI 2021 ble det registrert 658 selvmord i Norge. Selvmord er i dag en av de fremste dødsårsakene blant unge, og tallene går ikke ned (FHI, 2022). Bacheloroppgaven «Kanskje det er best jeg ikke er her lenger» belyser temaet selvmordstanker blant ungdom, og setter fokus på problemstillingen: Hvordan bør miljøterapeuten i skolen møte elever som strever med selvmordstanker? Oppgaven har en teoretisk tilnærming. Den ser på teori som relasjon, samtaleteknikk, anerkjennelse, tabu og stigma. Oppgaven tar for seg litteratur som belyser selvmordsproblematikken og hvordan miljøterapeuten bør møte elever med selvmordstanker i lys av forskning på feltet. Diskusjonskapittelet i oppgaven er delt inn i tre deler, ut ifra forskningsspørsmålene som er dannet. Det første delkapittelet vil handle om hvordan man kan skape en god relasjon med eleven, det andre delkapittelet vil gå inn på hvordan miljøterapeuten kan skape en god samtale med eleven, og til slutt vil oppgaven gå inn på hvordan miljøterapeuten kan gi støtte til eleven med selvmordstanker. Oppgaven hevder at ved å innta en anerkjennende holdning, basert på tillit, omsorg, likeverd og respekt kan miljøterapeuten skape en god relasjon med elever med selvmordstanker. I samtale med eleven bør miljøterapeuten ha fokus på å lytte tålmodig, empatisk, med en ikke-vurderende holdning. Miljøterapeuten bør spørre direkte om selvmordstanker og må tåle å høre «hele» historien til eleven. Miljøterapeuten kan hjelpe å utforske hendelser og se sin situasjon i et nytt lys. Moraliserende holdninger bør unngås, for å redusere skam og stigma. Miljøterapeuten kan vise støtte til eleven ved å gi råd, veiledning og henvise videre til andre hjelpetjenester. Miljøterapeuten kan tilby eleven regelmessig kontakt, hvor det er fokus på å redusere følelsen av isolasjon og verdiløshet, og hjelpe eleven å bli bevisst sin egen vilje til å leve.en_US
dc.description.abstractAbstract In 2021, 658 suicides were registered in Norway. Suicide is today one of the leading causes of death among young people, and the numbers are not decreasing (FHI, 2022). The bachelor's thesis "Maybe it's for the best I'm not here anymore" sheds light on the topic of suicidal thoughts among young people, which focuses on the thesis statement: How should the milieu therapist in the school meet students who struggle with suicidal thoughts? The thesis has a theoretical approach. It looks at theory such as relationship, conversation technique, recognition, taboo and stigma. The thesis shows literature that sheds light on the suicide problem and how the milieu therapist should meet students with suicidal thoughts in the light of research in the field. The discussion chapter in this thesis is divided into three parts, based on the research questions that have been formed. The first part will discuss how to create a good relationship with the student who has suicidal thoughts, the second part will look at how the milieu therapist can create a good conversation with the student, and finally the thesis will look at how the milieu therapist can provide support to the student with suicidal thoughts. This thesis claims that by adopting an recognition attitude, based on trust, care, equality and respect, the milieu therapist can create a good relationship with pupils with suicidal thoughts. In conversation with the student, the milieu therapist should focus on listening patiently, empathetically, with a non-judgmental attitude. The milieu therapist should ask directly about suicidal thoughts and must be willing to hear the "whole" story of the student. The milieu therapist can help the student to see the situation in a new light. Moralizing attitudes should be avoided, to reduce shame and stigma. The milieu therapist can give the student support by giving advice, guidance and referral to other support services. The milieu therapist can offer the student regular contact, where the focus is on reducing the feeling of isolation and worthlessness, and helping the student become aware of his own will to live.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.title«Kanskje det er best jeg ikke er her lenger». Teoretisk oppgave om hvordan miljøterapeuten i skolen kan møte elever med selvmordstankeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber33en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record