Show simple item record

dc.contributor.authorFlem, Karen
dc.contributor.authorVeastad, Victoria
dc.date.accessioned2023-07-13T13:22:50Z
dc.date.available2023-07-13T13:22:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078593
dc.description.abstractDenne studien tar utgangspunkt i hvordan sosialarbeideren i skolen kan ivareta ungdom som går gjennom sorg. Sorg er en naturlig del av livet, og kan påvirke hvert individ i større eller mindre grad. Sorg i ungdomstid kan være krevende da man allerede er i en utfordrende utviklingsperiode. I ungdomstiden kan man møte på press og stress i mange sammenhenger, og derfor er det viktig å ha noen å snakke med. Studiens teoretiske kunnskapsgrunnlag er hentet fra teorier om relasjonsarbeid, mestringsbegrepet og nettverksarbeid. I tillegg til dette har vi gjennomført et utvalg av forskning på feltet som sier noe om tverrfaglig samarbeid i skolen og ungdommers ulike sorgreaksjoner. Vi har valgt å gjennomføre en empirisk studie gjennom kvalitativt utforskende dybdeintervju med tre informanter, som har sosialfaglig utdanningsbakgrunn og erfaring. Alle informantene er ansatte som miljøarbeidere på ungdoms- eller videregående skole. Utvalget har vi basert på å få mest mulig relevant informasjon om hva det innebærer å ivareta ungdom. I analysen av datamaterialet har vi hentet inspirasjon fra SDI-modellen. Funnene og diskusjonen viser at med riktig kunnskap og ressurser i møte med ungdom i sorg, vil det bidra til ivaretakelse. Resultatet tilsier at det finnes mange arbeidsmåter for å ivareta ungdom. Der noe av det viktigste i et slikt arbeid vil være å finne en balanse mellom å snakke om sorgen og det positive i livet nå.en_US
dc.description.abstractAbstract This study focuses on how social workers in schools can support young people experiencing grief. Grief is a natural part of life that can affect individuals to a greater or lesser extent. It can be particularly challenging for young people, who are already going through a difficult developmental period. Adolescents may face pressure and stress in many contexts, which is why it is important to have someone to talk to. The theoretical framework of the study is based on theories of relational work, the concept of coping, and networking. In addition, we have conducted a review of research in the field that sheds light on interdisciplinary collaboration in schools and young people´s different grief reactions. We chose to conduct an empirical study through qualitative exploratory in-depth interviews with three informants who have social work educational background, and experience. All informants are employed as environmental workers at a youth or high school. We based the selection on getting as much relevant information as possible about how to support young people. In the analysis of the data material, we drew inspiration from the SDI model. The findings and discussion indicate that with the right knowledge and resources when working with young people experiencing grief, it can contribute to their well-being. The results suggest that there are many ways to support young people. One of the most important aspects of this work is finding a balance between talking about grief and focusing on positive aspects of life in the present.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.titleUngdom i sorg – «å møte folk med hjertet». En kvalitativ studie om hvordan sosialarbeideren i skolen kan ivareta ungdom i sorgen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record