• Barn med språkvansker – en studie om tidlig innsats i barnehagen 

      Necker-Kollstrøm, Carolin (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven blir problemstillingen hvordan barnehagelæreren fokuserer på tidlig innsats når det gjelder barn med språkvansker, sett i lys av teori og empiri. Jeg har valgt å støtte meg til litteratur av ...