Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlettestøl, Malin
dc.date.accessioned2016-09-06T10:54:57Z
dc.date.available2016-09-06T10:54:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404552
dc.description.abstractMålet med denne oppgåva er å få innsikt i kva faktorar som hemmar og fremmar det tverrfaglege samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet. «Tverrfaglighet sees i lyset av faglighet, det vil si kunnskap og ferdigheter som er knyttet til et fag, en fagutdannelse eller et yrke. Når det da foregår tverrfaglig samarbeid, oppfattes dette som at flere profesjoner eller yrkesutøvere arbeider sammen og bringer inn ulike kunnskaper og ferdigheter inn i feltet de samarbeider om.» (Eriksen og Germeten, 2012 s. 30) På bakgrunn av dette er problemstillinga i oppgåva formulert slik: «Kva faktorar er det som hemmar og fremmar det tverrfaglege samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet?» Kunnskapsgrunnlaget er basert på teoriar frå Galvin og Erdal, Eriksen og Germeten, Sagbakken og Aandeera og prosjektet til Aina Winsvold. Oppgåva sitt juridiske grunnlag er basert på Rammeplanen for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, Rettleiaren Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten, Lov om barnehager, Lov om barnevernstjenester og Stortingsmeldingar. I oppgåva er det brukt kvalitativ forskingsmetode. Kvalitativ metode er ein heilheitleg metode å nærme seg det som skal forskast på. Her kjem ein nærare informantane sine og det blir lagt vekt på innsikt i menneskelege uttrykk og subjektive opplevingar. (Løkken og Søbstad, 2013). Det er brukt eit kvalitativt forskingsintervju, nærare bestemt eit semistrukturert intervju. Utvalet av informantar består av ein barnehagestyrar og ein barnevernsledar. Funna viser at det er tydeleg at begge partane veit kva som skal og kan forventast frå den andre parten. Det tverrfaglege samarbeidet er greit men ikkje godt nok. Uregelmessige møter, usikkerheita rundt kvarandre, lite personlege relasjonar og ikkje sjeldan møter på felles arenaer. Begge partar gir eit tydeleg inntrykk av at samarbeidet ikkje er slik som det burde og kjem med fleire punkt til kva som kan vere med å fremme. Men dei hevder også at samarbeidet har komt meir dei siste åra og utviklinga er på rett veg.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjecttverrfaglegnb_NO
dc.subjecttverrfaglignb_NO
dc.subjectbarnevernnb_NO
dc.subjectkvalitnb_NO
dc.titleOm det tverrfaglege samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet : med hovudvekt på kva faktorar som hemmar og fremmarnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel