Show simple item record

dc.contributor.authorOtterlei, Elena Berezina
dc.contributor.authorPorunova, Evgeniya
dc.date.accessioned2021-07-01T08:15:19Z
dc.date.available2021-07-01T08:15:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762704
dc.description.abstractMange ungdommer i barnevernsinstitusjoner har psykiske vansker og lidelser på grunn av utviklingstraumer som har blitt påført i nære relasjoner. Ungdommene har som regel svak mentaliseringsevne, som uttrykker seg ved at de har problemer med å oppfatte og forstå sin egen og andres tilstand og ofte feiltolker andres intensjoner. De strever også med følelsesregulering og sosiale relasjoner, og blir senere overrepresentert som rusmisbrukere og pasienter med alvorlige lidelser innen psykisk helsevern. Denne oppgaven har som mål å undersøke hvordan mentalisering som tilnærming kan bli et nyttig redskap i miljøterapeutisk behandling for å hjelpe disse ungdommene. Oppgavens problemstilling dermed lyder slik: Hvilken betydning kan mentaliseringsbasert tilnærming ha i miljøterapeutisk endringsarbeid med utviklingstraumatiserte ungdommer i barnevernsinstitusjoner? I oppgaven bruker vi teorier som belyser sammenheng mellom mentalisering og andre viktige begreper og tilnærminger, og som viser dens kompleksitet og betydning. Vi har dermed valgt teorier om miljøterapi, relasjoner, TBO, tilknytning, utviklingstraumer, mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I kapittelet om forskning trekker vi inn relevante studier om bruk av mentalisering som terapeutisk behandling av unge pasienter med sosioemosjonelle vansker. Vi også tar med kritisk syn på evidensbasert kunnskap i sosialt arbeid. I diskusjonsdelen fokuserer vi på følgende: For det første diskuterer vi hvordan trygge miljøterapeutiske relasjoner påvirker mentaliseringsevne hos ungdommer. Her trekker vi fram anerkjennelse, respekt, empati, kontroll over egne følelser og ikke-vitende holdning som viktige egenskaper hos miljøterapeuten for å skape trygge relasjoner og stimulere utvikling av ungdommens mentaliseringsevne gjennom dem. For det andre, søker vi kunnskap om hva mentaliseringsbasert tilnærming har å tilby i dagens praksis i barnevernsinstitusjoner. Vi sammenligner her mentaliseringsbasert tilnærming med TBO for å finne ut hvilken av de to som kan virke mer effektivt i miljøterapeutisk behandling. For det tredje diskuterer vi hvilke utfordringer som kan oppstå i bruk av mentaliseringsbasert tilnærming i barnevernsinstitusjoner. Vi konkluderer med at miljøterapeutisk tilnærming til tross for noen begrensninger kan være en lovende behandling for utviklingstraumatiserte ungdommer i barnevernsinstitusjoner.en_US
dc.description.abstractAbstract Many of the adolescents which are in the care of Youth Protection Services have mental health problems and disorders due to developmental trauma inflicted in close relationships. They usually have a weak mentalizing ability, which is expressed through problems perceiving and understanding their own and others condition and often misinterpret the intentions of others. They also struggle with affect regulation and social relationships and are later overrepresented as drug addicts and patients with serious mental health disorders. This thesis aims to investigate how mentalization as an approach can be a useful tool in environmental therapeutic treatment to help these young people. The thesis problem statement thus reads as follows: What significance can a mentalization-based approach have in environmental therapeutic change work with developmentally traumatized young people in Youth Protection Services? In the thesis we use theories that shed light on the connection between mentalization and other important concepts and approaches, and which show its complexity and significance. We have thus chosen theories about environmental therapy, relationships, TBO, attachment, developmental trauma, mentalization and mentalization-based therapy. In the chapter about research, we include relevant studies on the use of mentalization as a therapeutic treatment of young patients with socio-emotional difficulties. We also include a critical view of evidence-based knowledge in social work. In the discussion section, we concentrate on the following: First, we discuss how safe milieu therapeutic relationships affect mentalizing ability in adolescents. Here we highlight acknowledgement, respect, empathy, control over one's own emotions and not-knowing stance as important qualities in the milieu therapist to create safe relationships and stimulate the development of adolescent's mentalizing ability through them. Second, we seek knowledge about what the mentalization-based approach has to offer in current practice in Youth Protection Services. Here we compare mentalization-based approach with TBO to find out which of the two can work more effectively in milieu therapeutic treatment. Third, we discuss the challenges that may arise in the use of a mentalization-based approach in Youth Protection Services. We conclude that the milieu therapeutic approach, despite some limitations, can be a promising treatment for developmentally traumatized adolescents Youth Protection Services.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjecttraumeen_US
dc.subjectutviklingstraumeen_US
dc.subjectmentaliseringsevneen_US
dc.subjectpsykisk helsevernen_US
dc.subjectmiljøterapeutisk behandlingen_US
dc.subjectmentaliseringen_US
dc.subjectbarnevernen_US
dc.subjectbarnevernsinstitusjonen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.titleMentalisering i miljøterapeutisk arbeid i barnevernsinstitusjoner. Hvilken betydning kan mentaliseringsbasert tilnærming ha i miljøterapeutisk endringsarbeid med utviklingstraumatiserte ungdommer i barnevernsinstitusjoner?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber42en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record