• Effektevaluering av INU-FSF. Effektar for regionen, kommunane og regionen 

   Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni ((Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda;47, Research report, 2014)
   Samandrag Denne rapporten omhandlar effektevaluering - undersøking av virkemiddelbruk og effektar. Effektevalueringa gjeld Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift ...
  • Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne (Rapport;34, Research report, 2012)
   Ekstremsportsarrangement på Vestlandet byggjer på unike kvalitetar og kunnskapar i sine lokalsamfunn. Samtidig appellerer dei til ei stor gruppe unge menneske. Dette gjer at arrangementa potensielt kan bidra til å ...
  • FoU-strategi i Møre og Romsdal 2011-2015 

   Olsen, Grethe Mattland; Dvergsdal, Geirmund (Notat;19, Working paper, 2012-04-18)
  • Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? 

   Dvergsdal, Geirmund; Båtevik, Finn Ove; Aarset, Margrethe Eikrem (33;, Research report, 2014-01-13)
   Inn på tunet blir brukt i om lag 50 prosent av kommunane i dag, men ordninga har eit relativt lite omfang målt i tal brukarar og tal leverandørar. Kommunane har positive erfaringar med ordninga, noko som i hovudsak skuldast ...
  • Kortreist mat på fleire fat? På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjestar? 

   Dvergsdal, Geirmund; Olsen, Grethe Mattland (;18, Working paper, 2011)
   Hotella og reiselivsnæringa utgjer ein spennande og utfordrande marknad for kortreist mat. Hotella som har valt å satse på kortreist mat, set strenge krav til kvalitet og leveringsdyktigheit. Dei ønskjer mest mogleg ...
  • Kortreist mat på fleire fat? På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjestar? 

   Dvergsdal, Geirmund; Olsen, Grethe Mattland (Notat;18, Working paper, 2011)
   Hotella og reiselivsnæringa utgjer ein spennande og utfordrande marknad for kortreist mat. Hotella som har valt å satse på kortreist mat, set strenge krav til kvalitet og leveringsdyktigheit. Dei ønskjer mest mogleg ...
  • Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda;24, Research report, 2014-11-13)
   Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora (INU) har i perioden 2007-2011 disponert om lag 150 millionar kroner. Desse har gått til ...
  • Lokalsamfunnsutvikling - frå dugnad til business? Entreprenøriell aktivitet i to lokalsamfunn 

   Dvergsdal, Geirmund (Rapport / Høgskulen i Volda [og] Møreforsking, Volda;12, Research report, 2012)
  • Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport;36, Research report, 2014-01-07)
   Vi har i denne rapporten starta ein analyse av moglege konsekvensar av å konsolidere strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. Studien er eit forprosjekt gjennomført på oppdrag for Sogn og Fjordane ...
  • Ny region i emning - frå Runde til Videsæter gjennom Eiksund og Kviven 

   Båtevik, Finn Ove; Krumsvik, Erlend; Dvergsdal, Geirmund (Notat;7, Working paper, 2011)
   Den undersjøiske tunellen frå Eiksund til Steinnes gav fastlandssamband for kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein og la såleis grunnlag for ei tettare kopling mellom desse kommunane og kommunane Ørsta og Volda på ...
  • Regional attraktivitet - kartlegging av brukarerfaringar 

   Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem; Båtevik, Finn Ove (Rapport;39, Research report, 2013-11-15)
   Rapporten «Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar» oppsummerer erfaringar ei utvald brukargruppe av tilflyttarar har gjort seg i samband med flytting til Sunnmøre. Med bakgrunn i desse erfaringane blir ...
  • Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet 

   Dvergsdal, Geirmund; Grimsrud, Gro Marit; Olsen, Grethe Mattland (Rapport;20, Research report, 2011)
   Denne rapporten er skriven på oppdrag frå Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret). Føremålet har vore å auke kunnskapen om korleis regionale aktørar arbeider med bygde- og lokalsamfunnsutvikling (BLU). ...
  • Utviklingstrekk i Nordfjord 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Natvig, Anne (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda,40, Research report, 2013-11-15)
   Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» er ein samfunnsanalyse for Nordfjord-regionen. Analysen ser på sentrale regionale utviklingstrekk og utfordringar som regionen står overfor. Dette gjelder utviklingtrekk knytt til ...
  • Utviklingstrekk på Indre Nordmøre 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport;32, Research report, 2014-02-07)
   Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004. Den nye rapporten tek mellom ...
  • Ørsta, regionen og Eiksundsambandet 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Krumsvik, Erlend (;26, Research report, 2012)
   Eiksundsambandet vart opna i 2008 og gav ferjefritt samband mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på Ytre Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda på fastlandet. Dette la grunnlaget for ei tettare integrering av kommunane ...