• Effektevaluering av INU-FSF. Effektar for regionen, kommunane og regionen 

   Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 47, Report, 2014)
   Denne rapporten omhandlar effektevaluering - undersøking av virkemiddelbruk og effektar. Effektevalueringa gjeld Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift (INU- FSF) ...
  • Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne (Rapport nr. 34, Report, 2012)
   Ekstremsportsarrangement på Vestlandet byggjer på unike kvalitetar og kunnskapar i sine lokalsamfunn. Samtidig appellerer dei til ei stor gruppe unge menneske. Dette gjer at arrangementa potensielt kan bidra til å ...
  • Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? 

   Dvergsdal, Geirmund; Båtevik, Finn Ove; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 33, Report, 2012)
   Inn på tunet blir brukt i om lag 50 prosent av kommunane i dag, men ordninga har eit relativt lite omfang målt i tal brukarar og tal leverandørar. Kommunane har positive erfaringar med ordninga, noko som i hovudsak skuldast ...
  • Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport nr. 24, Report, 2012)
   Frå 2004 og til no har Sogn og Fjordane hatt midlar tilgjengelege knytt til “Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift” (2011) (Programkategori 13.50 Kap. 551, post 61 i ...
  • Lokalsamfunnsutvikling - frå dugnad til business? Entreprenøriell aktivitet i to lokalsamfunn 

   Dvergsdal, Geirmund (Rapport nr. 12, Report, 2010)
   Utvikling av lokalsamfunn handlar om å auke den lokale kapasiteten til å utnytte eigne ressursar og engasjement. Levande lokalsamfunn der folk trivast og samstundes fører til fleire arbeidsplassar og busetjing, er mål for ...
  • Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 36, Report, 2013)
   Vi har i denne rapporten starta ein analyse av moglege konsekvensar av å konsolidere strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. Studien er eit forprosjekt gjennomført på oppdrag for Sogn og Fjordane ...
  • Regional attraktivitet - kartlegging av brukarerfaringar 

   Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem; Båtevik, Finn Ove (Rapport nr. 39, Report, 2013)
   Rapporten «Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar» oppsummerer erfaringar ei utvald brukargruppe av tilflyttarar har gjort seg i samband med flytting til Sunnmøre. Med bakgrunn i desse erfaringane blir ...
  • Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet 

   Dvergsdal, Geirmund; Grimsrud, Gro Marit; Olsen, Grethe Mattland (Rapport nr. 20, Report, 2011)
   Denne rapporten er skriven på oppdrag frå Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret). Det overordna føremålet med oppdraget har vore å auke kunnskapen om korleis regionale utviklingsaktørar arbeider med ...
  • Utviklingstrekk i Nordfjord 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Natvig, Anne (Rapport nr. 40, Report, 2013)
   Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» er ein samfunnsanalyse for Nordfjord-regionen. Analysen ser på sentrale regionale utviklingstrekk og utfordringar som regionen står overfor. Dette gjelder utviklingtrekk knytt til ...
  • Utviklingstrekk på Indre Nordmøre 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport nr. 32, Report, 2012)
   Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004. Den nye rapporten tek mellom ...
  • Ørsta, regionen og Eiksundsambandet 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Krumsvik, Erlend (Rapport nr. 26, Report, 2012)
   Eiksundsambandet vart opna i 2008 og gav ferjefritt samband mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på Ytre Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda på fastlandet. Dette la grunnlaget for ei tettare integrering av kommunane ...