Now showing items 129-138 of 138

  • Ung på Sunnmøre 2013. Ei undersøking om livsstil og levekår mellom ungdomsskuleelevar i Volda, Ørsta, Vanylven, Sande, Giske og Hareid 

   Vik, Lars Jørgen; Roppen, Johann (Rapport nr. 45, Report, 2014)
   Denne rapporten er første presentasjon av data frå eit prosjekt om idrettsliv og folkehelse blant ungdom i Møre og Romsdal, og prosjektet har vorte til i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune, ...
  • Ung på Sunnmøre. Rapport 2. Ei undersøking om livsstil og levekår mellom ungdomsskoleelevar i Volda, Ørsta, Vanylven, Sande, Giske og Hareid 

   Vik, Lars Jørgen; Roppen, Johann (Rapport nr. 54, Report, 2014)
   I denne rapporten blir det presentert data frå eit prosjekt om idrettsliv og folkehelse mellom ungdomsskuleelevar og elevar på første årstrinn på vidaregåande skule i eit utval kommunar i Møre og Romsdal. Data er henta inn ...
  • #Ungkunst og framtidsferdigheter – forskningsrapport 

   Ulvund, Marit; Haagensen, Cecilie; Gattenhof, Sandra (Rapport nr. 124, Report, 2023)
   Forskningsprosjektet #Ungkunst & Framtidsferdigheter hadde to hovedfokus. Den ene var å utvikle og undersøke modeller for samarbeid mellom kunst- og utdanningssektoren, og den andre var å undersøke om kunstprogrammene og ...
  • Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune 

   Krumsvik, Erlend; Rørstad, Cecilie (Rapport nr. 27, Report, 2012)
   Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking AS har fått i oppdrag å utrede fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune. Oppdragsgiver er Kulturetaten i Ålesund kommune. Prosjekt Arena og Aktivitet ble ...
  • Utviklingstrekk i Nordfjord 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Natvig, Anne (Rapport nr. 40, Report, 2013)
   Rapporten «Utviklingstrekk i Nordfjord» er ein samfunnsanalyse for Nordfjord-regionen. Analysen ser på sentrale regionale utviklingstrekk og utfordringar som regionen står overfor. Dette gjelder utviklingtrekk knytt til ...
  • Utviklingstrekk på Indre Nordmøre 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport nr. 32, Report, 2012)
   Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004. Den nye rapporten tek mellom ...
  • Vegar til vaksenliv – livsløp og sosial inkludering 

   Båtevik, Finn Ove; Kvalsund, Rune; Myklebust, Jon Olav (Rapport nr. 106, Report, 2020)
   Denne rapporten er i første rekkje innsikta mot forskarar og studentar innan samfunnsvitskap, for eksempel sosiologi, spesialpedagogikk og sosialt arbeid. Men vona er også at dei forskjellige kapitla vil vekkje interesse ...
  • #Youngart and future skills – research report 

   Ulvund, Marit; Haagensen, Cecilie; Gattenhof, Sandra (Rapport nr. 125, Report, 2023)
   #Youngart & Future Skills research project had two main foci. One was to develop and investigate models for collaboration between the art and education sectors, and the second to inquire whether the art programs and ...
  • Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? 

   Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 61, Report, 2015)
   Rapporten "Ålesundregionen – Integrert og fragmentert?" inngår som en delleveranse i arbeidet «Styrking av samspillet i Ålesundregionen». Prosjektet er meint som en kunnskapsstudie, der man vurderer den rollen Ålesundregionen ...
  • Ørsta, regionen og Eiksundsambandet 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Krumsvik, Erlend (Rapport nr. 26, Report, 2012)
   Eiksundsambandet vart opna i 2008 og gav ferjefritt samband mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på Ytre Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda på fastlandet. Dette la grunnlaget for ei tettare integrering av kommunane ...