Now showing items 16-35 of 138

  • Bachelor-kandidater i Planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Rapport nr. 75, Report, 2016)
   Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i Planlegging og administrasjon som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden ...
  • Bachelor-kandidater i PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda 

   Kårstein, Asbjørn (Rapport nr. 76, Report, 2016)
   Hoved-datakilden for resultatene som presenteres i denne rapporten, er en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot bachelorkandidater i PR, kommunikasjon og media som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden ...
  • Besøkendes opplevelse av Geirangerområdet 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Rapport nr. 92, Report, 2019)
   Denne rapporten er en delleveranse inn i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder ...
  • "Bevegelsesglede og mestring". Erfaringar frå eit prosjekt med fysioterapeut i ungdomsskulen: Fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget og tverrprofesjonelt samarbeid 

   Andenes, Ellen; Båtevik, Finn Ove; Høydal, Kjetil L. (Rapport nr. 123, Report, 2023)
   Prosjektet Bevegelsesglede og mestring er gjennomført i regi av Ålesund kommune i perioden 2020–23. Spjelkavik og Blindheim ungdomsskolar har vore prosjektskular gjennom heile prosjektperioden. Ellingsøy ungdomskule vart ...
  • Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010 

   Hanche-Dalseth, Marte; Yttredal, Else Ragni; Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen (Rapport nr. 11, Report, 2010)
   Denne statusrapporten er den første av i alt tre knyttet til Møreforsking Volda sin følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram i Husbankens Region Øst. Den neste statusrapporten vil foreligge i 2011 og sluttrapporten ...
  • Byregionen Volda-Ørsta 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygård, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Rapport nr. 62, Report, 2015)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Danning i barnehagen - om det å vere menneske. Kva kan danning handle om i barnehagen? 

   Vatne, Bente; Lied, Silje Ims (Rapport nr. 74, Report, 2016)
   Dette er ein rapport frå prosjektet «Danning i barnehagen- om det å vere menneske». Prosjektet vart initiert av kompetansegruppa i seksjon barnehage for ein region på Nord-Vestlandet som samarbeid med Høgskulen i Volda ...
  • Effektevaluering av INU-FSF. Effektar for regionen, kommunane og regionen 

   Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 47, Report, 2014)
   Denne rapporten omhandlar effektevaluering - undersøking av virkemiddelbruk og effektar. Effektevalueringa gjeld Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift (INU- FSF) ...
  • Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen; Bergem, Randi (Rapport nr. 55, Report, 2014)
   Samordning har vist seg å vere ein flaskehals i det bustadsosiale arbeidet for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. I rapporten er det identifisert faktorar i kommunane sitt bustadsosiale arbeid som hindrar ...
  • Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne (Rapport nr. 34, Report, 2012)
   Ekstremsportsarrangement på Vestlandet byggjer på unike kvalitetar og kunnskapar i sine lokalsamfunn. Samtidig appellerer dei til ei stor gruppe unge menneske. Dette gjer at arrangementa potensielt kan bidra til å ...
  • Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane" 

   Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi (Rapport nr. 63, Report, 2015)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Evaluering av forsøksordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune 

   Folkestad, Bjarte; Bjørdal, Fredric Holen; Sandvik, Elise Hjelle; Aarøe, Marthe Alnes (Rapport nr. 120, Report, 2023)
   Denne rapporten handlar om nærdemokrati. Gjennom ein analyse av ordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune ser me nærare på kva erfaringar som er gjort med ordninga kommunedelsutval i Ålesund kommune. Rapporten bygger ...
  • Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere 

   Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 42, Report, 2013)
   Rapporten er basert på to spørreundersøkelser. En blant folk som har flyttet fra Rauma de siste 5 år, og en blant de som har flyttet til Rauma de siste 5 år. Formålet med analysen var å gi Rauma kommune et grunnlag for å ...
  • Forbruk blant besøkende til Geirangerområdet 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Rapport nr. 93, Report, 2019)
   Denne rapporten er en delleveranse inn i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder ...
  • Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 

   Krumsvik, Erlend; Lie, Kjetil (Rapport nr. 17, Report, 2011)
   Møreforsking og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta ...
  • Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018 

   Dahl, Silje Louise; Stokken, Roar (Rapport nr. 88, Report, 2018)
   Barneblikksatsinga og høgskulane i Volda og Molde har inngått ein samarbeidsavtale med tre målsetjingar: å skape kunnskap som er relevant for alle partane, styrke samarbeidet mellom Barneblikksatsinga og høgskulane, og ...
  • Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund 

   Stokken, Roar; Andenes, Ellen; Hoemsnes, Helene; Dahl, Silje Louise (Rapport nr. 89, Report, 2019)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kristiansund kommune, Enhet barn, familie og helse. Høgskulen i Volda har gjennomført evaluering av prosjektet «Barn av barnevernsforeldre» i samsvar med avtale inngått 29.05.2018. ...
  • Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet “NordicID” - fra sandaler til beksømsko 

   Halvorsen, Lars Julius; Fondevik, Birgitte; Hareide, Lidun; Anderson, Sarah (Rapport nr. 81, Report, 2017)
   Formålet med denne rapporten er å presentere resultatene fra en følgeevaluering av FoU-prosjektet "NordicID - fra sandaler til beksømsko". Prosjektet er et samarbeid mellom to kommuner, gründerne Nordic Senter og Nordic ...
  • Fundamentet er lagt. Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011 

   Bergem, Randi; Yttredal, Else Ragni; Hanche-Olsen, Marte (Rapport nr. 25, Report, 2012)
   For å bedre Husbankens samhandling med kommunene og å bedre vilkårene for vanskeligstilte på boligmarkedet har Husbanken region øst satt i verk Boligsosialt utviklingsprogram. 14 kommuner (Oslo representert med fire bydeler) ...
  • Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid 

   Halvorsen, Lars Julius; Kårstein, Asbjørn; Bergem, Randi (Rapport nr. 73, Report, 2016)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet som ønsker å bruke rapporten inn mot fylkesmennene og fylkeskommunene. Planleggere og folkehelserådgivere er viktige målgrupper. Rapporten gir en oversikt over ...