Now showing items 40-59 of 138

  • Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? 

   Dvergsdal, Geirmund; Båtevik, Finn Ove; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 33, Report, 2012)
   Inn på tunet blir brukt i om lag 50 prosent av kommunane i dag, men ordninga har eit relativt lite omfang målt i tal brukarar og tal leverandørar. Kommunane har positive erfaringar med ordninga, noko som i hovudsak skuldast ...
  • Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 70, Report, 2015)
   Dette er ein sluttrapport for prosjektet «Inn på tunet – Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens?». Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt. Prosjektet er eit samarbeid mellom Møreforsking, ...
  • Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 121, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022, er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge innholdet og diskutere skillelinjer ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Flo, Idar; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 96, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 105, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 122, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Document opp mot kravene i § 5, punkt a), b) og c) i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Korsets Seier 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 99, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Korsets Seier er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i publikasjonen opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2020. 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 114, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Lokalavisa NordSalten" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NordSalten opp mot kravene i Forskift om tilskudd til samiske aviser ...
  • Innholdsanalyse av Medier 24. Utgivelsesåret 2019 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 103, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Medier24 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Medier24 opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 97, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 104, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av Resett. Utgivelsesåret 2021 

   Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin; Flo, Idar; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 118, Report, 2022)
   Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at Medietilsynet har mottatt en søknad om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier fra Resett. Som et ledd i saksbehandlingen av denne søknaden har Medietilsynet gitt ...
  • Innholdsanalyse av Subjekt. Utgivelsesåret 2020 

   Bjerke, Paul (Rapport nr. 111, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Subjekt" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Subjekt opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar 

   Bergem, Randi; Bakke, Gunnvor Karita (Rapport nr. 43, Report, 2013)
   Frå 1. januar 2010 innførte Kvinneklinikken Helse Sunnmøre redusert liggetid ved føde- og barselsavdelingane. For førstegongsfødande med friske barn er liggetida tre dagar (60 timar) og for fleirgongsfødande med friske ...
  • Khrono i krysspress. Evaluering av den uavhengige nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 60, Report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en evaluering av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin uavhengige nettavis Khrono. Evalueringen av Khrono baserer seg på analysen av tre empiriske kilder. De to viktigste er en ...
  • Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 52, Report, 2014)
   Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag som Møre og Romsdal fylkeskommune kan bruke i sitt arbeid med å få fleire kvinner mellom 20-39 vel å busette seg i fylket. Del 1 av rapporten omhandlar tidligare forsking på ...
  • Klasseromforsking. Kunnskapsstatus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning. 

   Haug, Peder (Rapport nr. 21, Report, 2011)
   Denne utgreiinga er laga på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samband med arbeidet med ei stortingsmelding om lærarrolla og lærarutdanninga. Den tek opp og presenterer nyare norsk klasseromforsking ut frå ei slik bestilling: ...
  • Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer 

   Gascogne, Marit (Rapport nr. 14, Report, 2011)
   Tema for rapporten er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande ...
  • Kommunal handlingskapasitet. Erfaringar med ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon. 

   Amdam, Roar (Rapport nr. 112, Report, 2021)
   Då eg var planleggar i ein kommune på slutten av sytti-talet, var den dominerande tenkinga at planlegginga skulle vere lineær og ekspertdriven. Det innebar at planlegginga blei rekna som ein fagleg aktivitet der planleggarane ...