Now showing items 56-66 of 66

  • Samarbeid mellom frivillige sektor og kommune, En kvalitativ studie i fire kommuner av samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner og kommunene 

   Nordvik, Beate Dybendal (Master thesis, 2021)
   Formål og problemstilling: Formålet med denne studien er å belyse hvilke faktorer som påvirker samarbeidet mellom frivillige lag og organisasjoner og de parter de samarbeider med. I tillegg ser studien også på hvilke ...
  • Samarbeid skule - næringsliv 

   Krogsæter, Unni Merethe Nerås (Master thesis, 2021)
   Samandrag Temaet i denne masteroppgåva er samarbeid mellom grunnskule og næringsliv. Og problemstillinga er som følgjer; Korleis arbeider grunnskulane med å få til eit konstruktivt samarbeid med næringslivet i lokalsamfunna ...
  • Samhandlingsreformen og samhandlingsavtaler. En studie om iverksettelse av avtalene 

   Remseth, Anniken Standal (Master thesis, 2016)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å se hvordan samhandlingsavtalene blir realisert i Helse Møre og Romsdal som organisasjon, med spesialet fokus på sengepostene hvor beslutningene settes ut i livet og blir realisert i ...
  • Samhandlingsstruktur – som en legitimerende støttespiller 

   Waage, Lena Bjørge (Master thesis, 2015)
   Forå realisere samhandlingsreformens intensjoner, ble reformens gjennomføringsarbeid understøttet av et sett virkemidler av bådestrukturell og normativ karakter. Med virkning fra januar 2012 lanserte regjeringen en felles ...
  • Sykepleierkompetanse og kvalifisering for sykepleie – mellomlederes perspektiv 

   Tyrholm, Britt Valderhaug (Master thesis, 2013)
   Hensikten med denne studien er å få innsikt i kompetansebehov i sykepleie og kvalifisering for sykepleie i Norge etter at samhandlingsreformen er innført. Denne kunnskapen er viktig for de som har ansvar for å planlegge, ...
  • Tverrsektoriell samskaping – veien til bedre gjennomføring i videregående opplæring? 

   Brudeseth, Berit (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne studien har vært å finne ut hvordan aktørene som hjelper de unge gjennom utdanningen sin samskaper for at gjennomføringen skal bli bedre, i videregående opplæring. Dette er et aktuelt tema som er viktig ...
  • Ungdomar i lokaldemokratiet. Ein studie om deltaking i kommunedelsutval 

   Sandvik, Elise Hjelle (Master thesis, 2022)
   This study is taking a closer look at young people`s participation in sub-municipal democratic bodies. This is a local democratic scheme, introduced in the new Aalesund municipality after the amalgamation where 5 municipalities ...
  • Universell utforming i plan 

   Ask, Linda Nilsen (Master thesis, 2017)
   Universell utforming er et ungt fagområde som det ikke er forsket mye på og temaet er i stadig utvikling. I denne masteroppgaven undersøkes det hvordan universell utforming er fulgt opp i planperioden 2011-2015 og hva dette ...
  • Veien til en mer dyskalkulivennlig skole 

   Voll, Aina; Rovde, Ingri-Elise Breivik (Master thesis, 2017)
   Arbeidstittelen for denne oppgaven er «Veien til en mer dyskalkulivennlig skole». Formålet med denne oppgaven er å finne ut både skoleledernes rolle og ansvar når det gjelder å få en mer dyskalkulivennlig skole. Et annet ...
  • Å flytte grenser saman. Om kommunikativ skuleutvikling 

   Moltudal, Synnøve (Master thesis, 2012)
   In autumn 2006, the Knowledge Promotion Reform (Kunnskapsløftet) was introduced in the 10-year compulsory school and in upper secondary education and training in Norway. The transition to an information/knowledge-based ...
  • Ålesund - liv laga? 

   Solbakk, Anette Sølberg (Master thesis, 2009)